Pag-abyanay halin/paagi sa Kinaray-a.com, Facebook, hasta rugya sa Balay Sugidanun

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Kang tuig 2006, duro akun nakilala nga mga Antikenyo paagi sa Kinaray-a.com. Nangin isara ako ka Nanay ka narisari nga kabataan, gurang man ukon bata. Ang una gid nga nagtawag kanakun nga “Nanay” amo si Zette Marmeto kag na-gwapahan ang akun agut kana kay daw ang baye sa libro nga Sailor. Nakilala ko man si Leah Fisher nga taga-Sebaste. Ginpadar-an na ako ka mga uga nga isda, mga sangkap pangluto ka palutaw kag mga binhi para sa akun hardin. Nagapasalamat gid ako sa ana nga gugma kanakun kag sa atun Ginuo.

Si Sister Raquel Thaker sa London gintudluan ko kang Kinaray-a hasta man kadya sa Facebook. Naintiendihan na man gid ako kag kon kaisa nagatawag gid tana kanakun. Nasadyahan gid ako nga nakilala ko sanda ilabi na gid ang akun Pangga Tita Sylvia kang DYKA, amo man si Kidz Ysulat nga taga-Dao. Si Tita Sylvia ang nangin suod ko nga amiga. Bisan sa pihak run tana nga kinabuhi, buhi gihapon tana sa akun tagipusuon.

Nakilala ko man si Manang Virgie (Maria Rentsch) sa Facebook. Salamat gid nga handa man tana magbulig kanakun kang ako gakinahanglan. Kag si Dong Reynaldo Dela Peña nga amo ang una gid nga nagbisita sa Lolo kag Lola na sa Patnongon. Masadya ang akun Tatay sa pagpakilala nga tana ang akun bata. Hasta sanday Friday Panaguiton, Stephen Ramos Checa, Ray Rosal, Jella Dy, Gigi Escano, Jenny Castillon, Kim Agujitas kag duro pa ang nagbisita imaw saulog kang kaadlawan kang akun Tatay kag Nanay. Nagsuray man sanda sa uran kag panaw sa lauhon nga dalan basta lang makabisita sanda. Bisan wara ako rugto daw parehas lang man nga rugto ako tungud makita ko sanda sa mga letrato kag video.

Mga miyembro kang Kinaray-a.com imaw ang akun pamilya sa Patnongon.
Mga miyembro kang Kinaray-a.com imaw ang akun pamilya sa Patnongon.

Kalipay ang akun nabatyagan sa dyang pagkilalahay ilabi na kang kaimaw man nanda ako sa pagsaulog kang anibersaryo kang K.com. Gapasalamat man ako kananday Ne Ailyn Obasan nga nagpadara kanakun kang DYKA t-shirt nga halin kay Tita Sylvia kag kay Mimi Candari ang nagpadara kanakun ka K.com tshirt. Nangin asawa tana ni Kidz kag may bata run sanda kadya nga si Meroy. Sa Canada run sanda.

Si cookie Alvin Justin Calawod Bulaoro, nangin tulay sa akun klasmeyt nga Tatay kag Nanay na. Dya sanday Albino Bulaoro kag Josephine Calawod Bulaoro. Dya nga bata nakasugid kanakun kang mga ginaplano na para sa anang mga ginikanan, kabugtuan kag duro pa nga gusto na buligan. Pero kasubo kag kasakit maman-an nga ginpatay tana ka wara ti gugma kag wara ti Dios nga tawo.

Salamat kaninyo tanan nga akun mga adopted nga kabataan, amiga, amigo, kapamilya kag kaparyentihan.

Salamat man gid kay Father Lius Ysulat sa pag-introduce na kanakun kay Pangga Gen Asenjo para makapadara ako kang akun binalaybay sa Kinaray-a. Bisan nga naga-inentsik run man ang akun paghambal-sulat. Pero nakabulig man gid sa pagtugro input sa akun utok nga makapensar kag makapadayon sa pagtuon. Ginbaton ako ni Pangga Gen rugya sa Balay Sugidanun kag nakapadayon ako sulat. Gapasalamat kag gadayaw gid ako sa atun Mahal nga Dios nga buhi pa ako kag makapaambit kaninyo ka akun mga istorya.

Pasensyaha lang man ninyo ako kon wara ko masambit ukon nasulat ang inyo tana ngaran. Sarigan ninyo nga nakatugro man gid kamo ka lingaw kag pagpalangga kanakun. Duro kaninyo ang sa gihapon naga-konekta paagi sa Facebook kon nagakinahanglan kang akun bulig. Pero ang iba wara run man nagasapak. Siguro sa kasakuon man sa pagpangabuhi. Pero sige man gihapon nga nagaduro ang akun nakilala nga mga kasimanwa kag kaparyentihan. Amo man ang mga nakilala ko nga nalipatan ko run.
family visits
May mga nagbisita rugya kanakun sa Maine. Dya amo ang mga pamilya Bacaoco/Tumangday/Delantero kag Barrientos/Ledesma nga taga-Patnongon, amo man sanday Manang Nimfa nga taga-Sibalom kag bana na nga si David Cloud (masubo man gid nga sa pihak run man tana nga kinabuhi, salamat sa oportunidad nga akun man tana nakilala sa personal), si Bobbie Beckey (taga-Anini-y), kag Manang Conz (tawag ko kana) nga taga-San Remegio pero nagauli sa Victoria, British Columbia. Rugya lang man kami sa internet nagkilalahay hasta nga nagkitaay sa personal kang magbisita tana rugya kanakun sa Maine kadyang nagligad nga Abril. Nabasa run man siguro ninyo ang istorya kang amun paglagaw halin sa Maine pa-Canada.

Kon sin-o gusto magbisita kanakun,welcome gid. Rugya ako magahulat kaninyo hasta kita magakitaay, nawong sa nawong. Salamat sa Dios kag kabay padayon kita makabayluhanay ka istorya rugya sa Balay Sugidanun. Paagi sa naman-an natun nga istorya ka isara kag isara, labi kita nga magkabalaka para sa ikamayad kang tagsa-tagsa.

17 thoughts on “Pag-abyanay halin/paagi sa Kinaray-a.com, Facebook, hasta rugya sa Balay Sugidanun

  1. dong Reynaldo Dela Pena, salamat sa pagpalangga mo sa tanan kag palangga ko man ikaw gihapon.. God bless!

    Like

  2. dong Reynaldo Dela Pena, salamat gid sa pagpalangga mo….palangga ko man ikaw gihapon :) God bless!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.