Skip to content

August 23, 2013

17

Pag-abyanay halin/paagi sa Kinaray-a.com, Facebook, hasta rugya sa Balay Sugidanun

by Pangga Gen

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw

Kang tuig 2006, duro akun nakilala nga mga Antikenyo paagi sa Kinaray-a.com. Nangin isara ako ka Nanay ka narisari nga kabataan, gurang man ukon bata. Ang una gid nga nagtawag kanakun nga “Nanay” amo si Zette Marmeto kag na-gwapahan ang akun agut kana kay daw ang baye sa libro nga Sailor. Nakilala ko man si Leah Fisher nga taga-Sebaste. Ginpadar-an na ako ka mga uga nga isda, mga sangkap pangluto ka palutaw kag mga binhi para sa akun hardin. Nagapasalamat gid ako sa ana nga gugma kanakun kag sa atun Ginuo.

Si Sister Raquel Thaker sa London gintudluan ko kang Kinaray-a hasta man kadya sa Facebook. Naintiendihan na man gid ako kag kon kaisa nagatawag gid tana kanakun. Nasadyahan gid ako nga nakilala ko sanda ilabi na gid ang akun Pangga Tita Sylvia kang DYKA, amo man si Kidz Ysulat nga taga-Dao. Si Tita Sylvia ang nangin suod ko nga amiga. Bisan sa pihak run tana nga kinabuhi, buhi gihapon tana sa akun tagipusuon.

Nakilala ko man si Manang Virgie (Maria Rentsch) sa Facebook. Salamat gid nga handa man tana magbulig kanakun kang ako gakinahanglan. Kag si Dong Reynaldo Dela Peña nga amo ang una gid nga nagbisita sa Lolo kag Lola na sa Patnongon. Masadya ang akun Tatay sa pagpakilala nga tana ang akun bata. Hasta sanday Friday Panaguiton, Stephen Ramos Checa, Ray Rosal, Jella Dy, Gigi Escano, Jenny Castillon, Kim Agujitas kag duro pa ang nagbisita imaw saulog kang kaadlawan kang akun Tatay kag Nanay. Nagsuray man sanda sa uran kag panaw sa lauhon nga dalan basta lang makabisita sanda. Bisan wara ako rugto daw parehas lang man nga rugto ako tungud makita ko sanda sa mga letrato kag video.

Mga miyembro kang Kinaray-a.com imaw ang akun pamilya sa Patnongon.

Mga miyembro kang Kinaray-a.com imaw ang akun pamilya sa Patnongon.


Kalipay ang akun nabatyagan sa dyang pagkilalahay ilabi na kang kaimaw man nanda ako sa pagsaulog kang anibersaryo kang K.com. Gapasalamat man ako kananday Ne Ailyn Obasan nga nagpadara kanakun kang DYKA t-shirt nga halin kay Tita Sylvia kag kay Mimi Candari ang nagpadara kanakun ka K.com tshirt. Nangin asawa tana ni Kidz kag may bata run sanda kadya nga si Meroy. Sa Canada run sanda.

Si cookie Alvin Justin Calawod Bulaoro, nangin tulay sa akun klasmeyt nga Tatay kag Nanay na. Dya sanday Albino Bulaoro kag Josephine Calawod Bulaoro. Dya nga bata nakasugid kanakun kang mga ginaplano na para sa anang mga ginikanan, kabugtuan kag duro pa nga gusto na buligan. Pero kasubo kag kasakit maman-an nga ginpatay tana ka wara ti gugma kag wara ti Dios nga tawo.

Salamat kaninyo tanan nga akun mga adopted nga kabataan, amiga, amigo, kapamilya kag kaparyentihan.

Salamat man gid kay Father Lius Ysulat sa pag-introduce na kanakun kay Pangga Gen Asenjo para makapadara ako kang akun binalaybay sa Kinaray-a. Bisan nga naga-inentsik run man ang akun paghambal-sulat. Pero nakabulig man gid sa pagtugro input sa akun utok nga makapensar kag makapadayon sa pagtuon. Ginbaton ako ni Pangga Gen rugya sa Balay Sugidanun kag nakapadayon ako sulat. Gapasalamat kag gadayaw gid ako sa atun Mahal nga Dios nga buhi pa ako kag makapaambit kaninyo ka akun mga istorya.

Pasensyaha lang man ninyo ako kon wara ko masambit ukon nasulat ang inyo tana ngaran. Sarigan ninyo nga nakatugro man gid kamo ka lingaw kag pagpalangga kanakun. Duro kaninyo ang sa gihapon naga-konekta paagi sa Facebook kon nagakinahanglan kang akun bulig. Pero ang iba wara run man nagasapak. Siguro sa kasakuon man sa pagpangabuhi. Pero sige man gihapon nga nagaduro ang akun nakilala nga mga kasimanwa kag kaparyentihan. Amo man ang mga nakilala ko nga nalipatan ko run.
family visits
May mga nagbisita rugya kanakun sa Maine. Dya amo ang mga pamilya Bacaoco/Tumangday/Delantero kag Barrientos/Ledesma nga taga-Patnongon, amo man sanday Manang Nimfa nga taga-Sibalom kag bana na nga si David Cloud (masubo man gid nga sa pihak run man tana nga kinabuhi, salamat sa oportunidad nga akun man tana nakilala sa personal), si Bobbie Beckey (taga-Anini-y), kag Manang Conz (tawag ko kana) nga taga-San Remegio pero nagauli sa Victoria, British Columbia. Rugya lang man kami sa internet nagkilalahay hasta nga nagkitaay sa personal kang magbisita tana rugya kanakun sa Maine kadyang nagligad nga Abril. Nabasa run man siguro ninyo ang istorya kang amun paglagaw halin sa Maine pa-Canada.

Kon sin-o gusto magbisita kanakun,welcome gid. Rugya ako magahulat kaninyo hasta kita magakitaay, nawong sa nawong. Salamat sa Dios kag kabay padayon kita makabayluhanay ka istorya rugya sa Balay Sugidanun. Paagi sa naman-an natun nga istorya ka isara kag isara, labi kita nga magkabalaka para sa ikamayad kang tagsa-tagsa.

17 Comments Post a comment
 1. Nenen Elma
  Aug 26 2013

  dong Reynaldo Dela Pena, salamat sa pagpalangga mo sa tanan kag palangga ko man ikaw gihapon.. God bless!

 2. Nenen Elma
  Aug 26 2013

  dong Reynaldo Dela Pena, salamat gid sa pagpalangga mo….palangga ko man ikaw gihapon 🙂 God bless!

 3. Aug 26 2013

  nay i love u ‘ amo ja ang identity ko nga madumdoman sa kinaray-com. masadya guid kay hasta kdya bsan busy padayun guid ang pagpalagganay ka mga antiqueno. i love u kag god bless perme

 4. Nenen Elma
  Aug 26 2013

  salamat nong Bebot Dulalia Celorico , huod ikaw run man ang isara ko ka bag-o nga amigo rugya halin sa facebook hasta sa balay sugidanun..God bless!

 5. Nenen Elma
  Aug 26 2013

  Salamat gid Jessica Montano Minguez nga ikaw gid nagapadayon pangamusta kanakun kag kaimaw ko man ikaw permi..kon akun lang masulat ang tanan nga mga ngaran madumduman ko sobra linibo mabuhayan si Pangga Gen ka basa 🙂 muahhuggss love always God bless!

 6. bebot dulalia celorico
  Aug 25 2013

  Hello Nen,baw bag-o lang ko kabasa ka imo manami nga estorya liwan labi na s parte s mga bag-o mo nga mga amigo kg amiga kapin pa mga kasimanwa mo pa halos tanan.duro gd nga salamat s balay sugidanon kg kanimo nen.padayon lang ang imo pgpost dya ka mga manami pa nga estorya…duro gd nga salamat liwan..

 7. Jessica Montano Minguez
  Aug 25 2013

  Rudya man ako nanay Nenen irimaw man kita gihapon…bisan pa nga wara masambit ang akon ngaran..naga kakunyag gid ako kag naga kalipay hay in general kaimaw gid ako kag nabatyagan ko gid ang imo man nga unconditional love…duro gid nga salamat sa K.com nga naka adopt man ako kang kabugtuan,ihada kag ihado kag duro pagid….maam Linda Arnaiz sa K.com man kami nag kilalahay asta sa facebook kag sa Balay Sugidanon ang pag irimaw padayon…more power nanay Nenen…thanks and God bless….

 8. Nenen Elma
  Aug 24 2013

  Pangga Gen, nakapayuhom kag nakapailig ikaw kang luha sa akun mga mata nasadyahan ako nga nabasahan ang pagtawag mo kanakun nga Nanay..ikaw ang nagdugang nga bata ko
  🙂 salamat gid muahhuggs. God bless!.

 9. Aug 24 2013

  Paki-abot man kang pagpasalamat ko kay Father Lius, Nay. Salamat man gid.

 10. Nenen Elma
  Aug 24 2013

  Cornelio V Ysulat Jr :
  welcome nenen, nabasa ko run, salamat gid

 11. Nenen Elma
  Aug 23 2013

  Stephen Louie Ramos Checa:
  nanay salamat gid sa tanan…ilabi run gid sa pagtindug nga pangarwa namun nga ginkanan sa kinaray-a.com. nay nagturo luha ko pagbasa ko kadya. handum ko nga maka irimaway kita tana sa pira ka adlaw. salamat sa liwan.palangga kaw namun nay. God bless k.com.

  may adlaw gid ra maabot Stephen Louie Ramos Checa makitaay irimaway man kita panumduman ikaw ang Jose Rizal ni Lola mo muahhuggs sa tanan…God bless… love always

 12. Nenen Elma
  Aug 23 2013

  Toto Manie Jr Magbanua:
  Duro gid nga salamat Nanay Ninang Nenen. Aba NNN ba, hehe.

  Toto Manie Jr Magbanua & Bernice Ilagan-Magbanua salamat man gid nakilala ko kamo kag ako nangin ninang nyo sa kasal..my love & prayers abide in you always..God bless!

 13. Aug 23 2013

  duro man nga saLamat Nanay Nenen sa grasya kang imo pag ka ikaw… Nanay, Gurang, etc… Kabay gid nga ang Dios makaako padayun sa pag- ubay kanimo kag sa imo bilog panimalay… God bLess gid 🙂 boBot F. & Family…

 14. Nenen Elma
  Aug 23 2013

  maryluthganda, salamat gid sa imo pagpalangga kanakun kag sa tanan mo nga time gintugro mo sa pagbisita sa Lolo kag Lola mo sa diin nagpabilin buhi ang mga yuhom kag kalipay sa gihapon gapadayon..salamat nga ako naging ninang mo sa imo kasal nga nakatambong kag nakaimaw mo ang mga Lolas. love always..God bless!

 15. maryluthganda
  Aug 23 2013

  Salamat k.com ky duro2 gid na gain k nga eksperyensya kag mga amigo kg amiga. Nanay kag tatay. Love u nay nenen

 16. Nenen Elma
  Aug 23 2013

  Raquel Thaker: Sis Nennen, salamat sa imo at sa K.com, naalala ko 2006 din ako nag join. ikaw nagturo sa akin mag karay-a konti lang alam ko, pero naintindihan ko din ang sinulat mo. marami ring salamat sa lahat na naging kaibigan ko sa K.com. Palangga ko kayo.. God bless us all.

 17. Nenen Elma
  Aug 23 2013

  Pangga Gen, duru gid nga salamat nakilala ko man ikaw paagi rugya sa balay sugidanun..dayawon ang atun Mahal nga Makaako..

Leave a Reply

%d bloggers like this: