Skip to content

Posts tagged ‘Antique’

1
Jul

“Ako kag ang Ëga”, Sangka Dagli ni Jubelea Cheska Copias

Gourmet Uga sa Balay | Litrato ni Pangga Gen

Nabugtawan ko ang dapëg ka lamayo nga ginbuog ni Nanay sa dapog. Gapanalëgsëg sa tëtënlan ang anang kahamot , kagërëtëm. Garing nagaugët ang akën ginhawa. Nagbungkaras ako sa baratangan kag nagdiretso sa karan-an nga kawayan.

“Hawël-hawël ruman Nay? Pira rën ka semana nga amu dya ang atën ginaagwanta. ”

“Pangga, agwanta lang gamay. Amo dya ang kabuhi sa atën, maanadan mo gid ang ëga.”

“Mayad pa rigto sa syudad, gadapli kami kang manamit, rugya kay puro lang mara.”

“Palangga, sa urihi maman-an mo nga manamit ang hawël-hawël sangsa mga nahayang sa lamisa kang syudad.”

Nagsanting sa akën talinga ang tinaga ni Nanay. Gapanagap gid raad ako kang lain—kang naandan ko, nga wara rëgya. Nadapgan ko ang kaaslëm ka sinamak. Daw naglaway ako, amo gali dya ang pangabuhi sa uma. Daw sa kaimol tërëkën garing sa gihapon kagarana. Daw sa kaluya paminsarën garing padayon ang kasadya kang tagipusuon nga daw sa wara gasagap ka sabaw. Husto rën ang tubig nga ipadalëndën sa gapagtik nga tëtënlan.

Naanad ako sa syudad nga puro manamit ang mahak-ën  nga aso. Kinahanglan mo kang lakët, ginakadlawan ang lamayo. Wara ikaw ti makaimaw nga pataw kun bëkën ikaw namit, kun wara ikaw ti sabaw. Garing mas nami ang mara. Bisan diin kaw lang idamhay, indi kaw gid magbalingag. Salum-od garing buhay mapan-ës. Mas namit gid man ang ëga.

Nagnilagabung ang sinas. Nagtindëg si Nanay kag nagpanalod sa salas, sa kwarto, sa darapogan. Gintërëk ko ang nahalad sa lamisa, daw may nagtulod kanakën nga maghapok kag magsarasawsaw sa sinamak. Pira rën ka semana nga nagaliwat-liwat ang adlaw namën sa lamisa.Wara rën ako nakatiraw kang lain nga pataw umpisa nga nakauli ako sa uma. Nagdugang ang lagpok kang sinas, nagtangra ako kag may nag-ilig sa akën dahi. Kag kang ihungit ko rën ang lamayo…

“Nay! Nasabawan ang ëga.”

Advertisements
25
Jun

“Ga-uran Run, Ang Bus Wara Gihapon” ni Genevieve L. Asenjo

Bulak sa Tag-irinit

Scenery in Ephrathah Farms in Iloilo.

Baskug ang uran, timgas ang mga turo. Rugya ako nagahulat sa terminal kang bus,
pabalik sa syudad, sakay sa eroplano, balik sa lain nga syudad. Kon magsuray ako,
ano ayhan ang lagpok nanda sa akun alipudwan? May balon ako nga himugo, himo
sa lusong kag hal-o. May bag-ong ani man nga bugas bangod daw kinahanglan ko
kang padumdom kang atun lupa. May nag-abot nga tatlo ka daraga, mga Ati. “Taga-diin
kamo, ga?” Pamangkot ko. “Taga-Pantad,” sabat nanda. “Kilala n’yo si ——-?” Huod,
kilala nanda ang kilala ko nga nakaistar kauna sa balay. Gabusong kuno kadya, bag-ong uli halin sa Manila, nga daw nag-agto lang para magpati sa paghigugma kang sangka laki. Nagbaskug run gid ang uran kag na-ambihan kami. Wara pa gihapon ang bus. May bag-ong nag-abot, mag-asawa sa payong. Kilala nanda ako kag anda ruman turno mamangkot: “Diin ikaw ga-obra, ga?” Makilala mo ang tawo sa pamangkot na kanimo angay nga ginahusgahan natun ang tawo sa andang sabat. Kag ano nga sa dyang bahin, nakita ko ang kanding sa unahan. Dag-un na ako sa suray. Nagausang pa kang bulak, abaw, ang lirio nga nagapamulak kadyang Oktubre! Kamahal kadya sa syudad nga ulian ko. Hasta magduro ang pasahero, nabuta ang terminal, kag wara gihapon ang bus. Indi run kami kilalahay. Wara ruman ako mamangkot. Wara man nanda ako ginasapak. Bisan ang mga mal-am, wara run it “Kay sin-o timo bata?” Mas mayad gid man siguro run dya. Nakita ko nga naubos run kang kanding ang bulak. Sa una nga tion, nabatyagan ko ang kapintas kang uran, kadyang paghulat, kadyang lugar. Nabatian ko ang duro nga lagpok sa akun pensar kag ang pag-usang ko kang himugo kag kang kanding sa lirio. Nabatian ko ang pagrupsak kang mga bato sa karsada nga ginadalaganan kang bus paagto kanakun, dalagan sa uran nga garupsak sa karsada imaw kang mga bato, kag ano nga ako lang ang ga-reklamo, nga daw katapusan kang pagdumdom, bisat wara pa makahalin, parehas abi nga antes ang himugo, ang bugas, ang paray, ang lupa.