Kitaay sa Bahrain

Ika-10 kang Pebrero 2009, saku gid ako ka arrange ka mga bulak sa auditorium kang AMA International University-Bahrain. Mabisita si Presidente Gloria Arroyo. Nagasinaku ang tanan, magarbo ang dekorasyon kag higante ang mga flower arrangements. Samtang ako nagaduko-duko ka arrange ka bulak, may isara ka propesora nga nagparapit sa akon likod kag mamangkot kon sa…

Bilang Sangka Florista

Ano gid bala ang obra ka sangka florista? Amo dya ang kalabanan nga pamangkot kanakon. Ang florista sa pagka-intiende kang kalabanan naga-arrange kang bulak. Pero kon ikaw sangka florista ilabi run gid kon sa abroad, indi lang arrange ka bulak ang obra. Kumbinasyon kang nanarisari nga talento ang pagka- florista. Kinanglan manami ikaw mag-drawing kag…

Paglagas kang Dolyar

2003, Hulyo, nag-abot ang visa ko. Mabalik liwan ako sa Bahrain. Dali-dali ako nagpa-medical kag mag-agto sa POEA para ma-proseso ang akon Overseas Employment Certificate (OEC). Naka-schedule ang flight ko Agusto 2. Katapusan nga semana kang Hulyo, natingala ako nga may nagtubo sa akon busong kag butkon nga mga gagmay nga butlig. Daw mga kagat…