‘Pag-ugyon sa Pagbulig’ ni Arlene ‘Jigsz’ Nietes-Satapornvanit

Fundraising sa Stirling, Scotland Duro run ang atun nabatian, nabasahan kag nakita nga kaduro katama ang nagturugro kang bulig sa Pilipinas pagkatapos kang bagyo nga Yolanda. Bilog nga kalibutan ang nakakita kun ano ang natabo, ilabi na gid sa probinsya kang Samar kag Leyte, kag sa syudad kang Tacloban. Makuun kita nga grabe gid ang…

‘Amsterdam kag The Hague’

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Ang amun byahe halin Geneva paagto sa Amsterdam, The Netherlands matawhay lang. Nag-tren kami halin sa syudad kang Geneva paagto sa anda nga airport. Kadasig lang man. Ang anda international airport nagatindug sa lupa kang Switzerland kag France. Nagpila kami para magcheck-in. Labug-labug ang pila tungud duro ang nagabakasyon sa…

Geneva, Syudad kang Tsokolate kag Relo

Daw joy ride ang ginhimo namun. Nagpanaog kami sa bus pag-abot sa pihak kang lake kag rugto nagpanaw-panaw man kami. Asta nga nakalambot kami sa lugar nga may Flower Clock. Bulos-bulos man ang mga turista sa pagposing. May sangka mag-asawa nga mal-am run kag nagpa-piktyur sa atubang kang flower clock. Naga-holding hands nga daw magnobyo lang. Kanami kananda lantawun. Daw ka-irima lang, kag ginsunlog ko ang mga imaw ko nga mga daraga pa nga sa sunod da nga agto rugya dapat may imaw run sanda nga parehas kang mga mal-am nga dya.

Byahe sa tren pa-Geneva

"May restawran man sa tren. Ang mga pasahero puede kaagto rugto sa anda nga restawran para mag-order kang pagkaun. Puede rugto mo kan-un ukon dar-un mo sa imo purungku-an. Kung kis-a ang mga staff nagalibot man nga gabaligya kag pagkaun kag irimnon, para sa mga pasahero nga tamad mag-agto sa restawran. Duro ang amun mga balun nga chichirya kag tubig. May prutas pa."

Vienna, pinakamanami kuno nga syudad?

Naglupad kami halin sa London Gatwick airport paagto sa Vienna, Austria. Mga tatlo lang man ka oras ang flayt. Tyempo kang bakasyon rugya gani nga duro ang naga-byahe, halin sa bata asta sa mal-am. Kanami turukun ang mga pamilya, nga ang anda mga bata nga bahul run gawa mansig bitbit kang anda nga bag. Ang…