“Unli-rice ni Mang Juana” ni Joseph Galedo

"Dayon ginkaptan ni John Paul ang mga alima ni Juana. Hindi makapati si Juana nga nagatabo ang mga eksena nga ginadamgo lang nana kang san-o. Sa tubang na dun ang ginahandum na nga laki, ang laki nga sulud kang anang mga pantasya sa kagab-ihun, ang laki nga wara pag paturog kana ka paminsar, kadya sa atubangan na run. Hindi makapati si Juana sa mga nagakratabo kay bukut lang ti amo to nga gab-i natabo kundi pirme dun rugyan si John Paul nga nag suporta kay Juana kada mag-intra tana sa mga Miss Gay pageants sa iba nga kabarangayan. Hindi man mauli ni Juana ang una ng padya, kampyon man tana sa gihapon sa mga nadag-an na nga korona kada mag butwa ang bulan sa langit."

Baylo sa Gintugro

"Nagpanaw takun nga may ginalukdo nga paminsaron. Naghapit takun sa simbahan kang plaza kag nangamuyo nga may kapagrus nga du’kar-on ko lang nabatyagan. Sa pagsaka kang bulan sa langit, ginhalad ko kay Miguel ang akun lawas kag sa mga espiritu ang akun panaad. Man-an ko nga nabatian nanda ang akun panawagan hay sa sunod nga pagsab-og kang mga binhi sa duta, nabatyagan ko man ang pagtubo kang binhi sa akun taguangkan."

Diyos ni Mike Orquejo

Diyos sangka kutsara nga istorya (sa mga tamad magbasa)* Sabado ti gabii, alas sais, turog run ang mga manok nga nagahapon sa kasoy. Nagrikulas ang mga sapat kang manawag si Monina. “Mre Sally, tagpira ang ra-ay ra?” gintudo na ang cup cake nga himo kang taga-Dangcalan. “Lima man eh, pararehas lang kara sanda.” “Namit tana…

“Unto,” Sugidanun ni Norman T.Darap

Featured Image: "Buttons That Make a Face" ni Christine Utterberg (www.lostateminor.com) Unto_Sugidanun ni Norman T.Darap ________________________ Ginbata takun sa Metro Manila pay sa Tubungan, Iloilo ako nagbahul. Natapos ko ang akun kurso nga B.S. Nursing sa Unibersidad kang San Agustin, tuig 2010 kag nangin registrado nga nars sa amo man nga tuig. Tulad, gaubra ako…

“Bangkil,” Sugidanun ni Norman T. Darap

"Nagdalagan si Binoy kag Bongbong sa bintana kag maggawa. Nakita nanda nga damül rün ang mga itum nga gal-um. Gulpi nag-idlak ang pagralatay kang mga kilat sa mga gal-um. Pagralatay nga naglab-ut padalum kag nag-igo sa kahoy sa punta iraya kang bukid. Gulpi nga nagkuba-kuba ang dughan ni Binoy sa masanag nga pag-idlak kang mga kilat. Ginkaptan na ang ana dughan samtang nagahaklü kang hangin. Nakabatyag tana kalingaw sa kada pag-igrab kang mga kilat pay indi na maintidihan kon naga nagakuba-kuba ang ana dughan. Daw gusto na dakpün ang mga kilat."