Tungang Gabii sa Dallas Airport

Manuglima run ka bulan kang matabo dya. Maisip ko sa mga tudlo kang sangka alima ang mga naistoryahan. Ambay kon andut kadyang mga semana, amo dya ang siri nga memorya nga naga-flash sa ginatawag nga mind’s eye kon mapensar ko tana. Kag ang kabug-usan kag kalinong nga nabatyagan ko sa gabii nga ‘to. Daw sangka…

“Love is Enough” sa Chicago

Kang Agosto 25 hasta Nobyembre 14, 2012, Honorary Writing Fellow ako sa International Writing Program (IWP) kang University of Iowa sa Iowa City, USA. Nakaimaw ko ang 32 ka mga manunulat halin sa 28 ka mga pungsod. Kadya pa lang nag-abot kanakun ang gana sa pagbalay ka mga istorya halin sa mga pinanid nga natago…