Road Trip sa Europa

"Naglagaw lagaw kami ni banahon sa binit baybay. Gusto ko man daad magtampisaw sa tubig ugaring maramig. Pagbalik sa tent naghimos ka iyapon para makakaon samtang nagasalop ang adlaw. Ahhhh daw sa sangka eksena lang sa sangka romantiko nga pelikula. Iyapon, bulak halin kay banahon,irimnon, maramig nga dapya kang hangin, kag nagasalop nga adlaw. Naghipos ako kag nagpasalamat sa akon Amigo sa Langit sa pagtugro kanakon kang grasya, kang gugma, kang kaanyag kang palibot kag kang sangka pinakamayad nga kaimaw sa pagpangabuhi! "

Sa Pagpamana kang Foreigner

Raku nga mga Pinay nagahandum nga makapamana kang “foreigner.” Masami kanaton nagapanumdom nga amo dya ang mahapos nga dalan paagto sa iba nga pungsod ukon madasig nga paagi sa pagpauswag kang pamilya. Antes nauso ang Facebook kag online dating, raku sa mga Pinay ang nagpangita kang penpal paagi sa mga amiga ukon amigo nga nagaobra…

Panghuna-huna sa Tyempo kang Kwaresma

Kadya nga kwaresma, tyempo kang spiritual cleansing. Bisan wara ginadumdom rugya sa Tsina ang kabuhi kag mga sakripisyo ni Hesus, ginatinguhaan ko nga mahimo ang obligasyon ko bilang sangka Kristiyano. Ang kalendaryo rugya wara it pula nga marka sa Semana Santa. Naobserbahan ko nga kalabanan mga Pinoy, ukon mga Westerners ang nagasulod sa Katoliko nga…

Babaye, Magtindog ka!

Kon kis-a sa paglagas ka oras indi naton makita ang mga nagakatabo sa palibot. Sa kadya nga panyempo express ang tanan.May express nga pamahaw, igma kag iyapon. May express lanes sa halos tanan nga bagay. Bisan ako express ang pag-ilis agud indi maurihi sa obra. Sangka aga samtang nagahulat ako kang taxi sa atubang kang…