My Biyahe Diary #1 (Beijing-Germany)

Shilpa Gupta /http://www.lostateminor.com/2013/05/08/this-motion-flapboard-swops-airport-announcements-with-other-statements/
Shilpa Gupta /http://www.lostateminor.com/2013/05/08/this-motion-flapboard-swops-airport-announcements-with-other-statements/

Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express
Aimee Andaya Hilger/Pautwas Express
Hulyo 1, 2013– Excited gid ako nga maglupad paagto sa Europa. Daw sa indi ako magpati nga matuman ko dun ang ginahandum ko lang kauna. Apat ka oras antes ang amon nga flight paagto sa Hongkong, nag-agto dun kami ni banahon sa Beijing International Airport para makatemprano. Ang amon nga flight Beijing-Hongkong kag Hongkong-Frankfurt. Sa una nga bes makabiyahe dun ako ka malawig kag maka-ekperyensya kang ginatawag nga jetlag. Wara sa mayad nga kondisyon ang lawas ko, nagakiang-kiang nga nagapanaw sa airport kay ginarayuma. Dara run man siguro sa nagadugang nga edad. Ugaring pagkatapos nga mag-check-in gin-anunsyar nga gin-isol ang oras kang amon paglupad sa Hongkong kay nagabagyo. Pagkatapos kang tatlo ka oras naisol sa tungang gabii ang flight kag liwan nga naisol sa masunod nga adlaw.

Baw ang ugtas ko indi hamak!

Pagbalik sa baggage counter wara ko makita ang akon nga bagahe. Ala una sa kaagahon sa airport pa kami ni banahon nagapangita ka bagahe ko samtang ang iba nga mga pasahero nakasaylo dun sa hotel.Indi ko maintindihan kon naga wara man lang nagguwa ang tinawo kang lost and found section kang airport kang nagmansig mansig buol ang mga pasahero kang andang mga bagahe rugyan mismo sa atubang kang andang opisina.

Ginarayuma, nadura ang bagahe, kapoy, natuyo kag nag-ugtas gid ako.Si banahon na lang ang nag-reklamo sa lost and found crew.Ugaring ang sabat kang Intsik nga empleyada, “It’s okay!” Nagdugang ang bukal ka dugo ni banahon gani ginpirit nga magreklamo sa Mandarin. Ugaring daw sa wara it animo ang empleyada.

Nalab-utan kami alas dos sa kaagahon sa airport gani nag-agto gid lang kami sa hotel. Gintugruan man ako daad kang airline kang inugbakal kang akon irislan ugaring sa diin kami mabakal sa dis oras it gabii?

Pagsanag kang kalibutan nagbalik liwat kami sa airport. Samtang nagabiyahe, nagapangamuyo ako nga nakita dun nanda ang bagahe ko. Nagaparangatol gid daad ang lawas ko kay wara ako kailis ugaring wara ako it nahimo kundi magsagi gid lang ka kumod. Pag-abot sa airport wara sa gihapon nakita ang bagahe ko.Manuglupad kami ni banahon ala una sa hapon paagto sa Hongkong.Tag-irigma dun nagahulat kami gihapon sa counter.Nagreklamo dun si banahon para mapadali ang tanan ugaring wara gid it resulta.Pag abot kang alas dose, ginsaylo kami sa direct flight paagto sa Munich! Dali-dali kami nga nag-check kay mahalin ang eroplano ala una y media sa hapon.Daw mahibi ako sa ugtas!Walo ka oras ang biyahe halin sa Beijing paagto sa Munich.Namangkot man daad si banahon sa flight attendant kon may emergency kit sanda para sa mga babaye.

Ahay, manami man kay gintugruan kami ugaring ang sulod toothbrush,toothpaste,lotion,moisturizer kag medyas.

Ginpili ko na lang nga mag-inom kang red wine para malipatan sa makadali ang akon kamalason.

Pag-abot sa Munich, daw sa indi ako magpati nga nakalapak dun ako sa Europa bitbit lang gid ang akon itum nga handbag. Liwan nga nagreklamo si banahon sa opisina kang airline nga tuyo namon sakyan para makibalita kon nakita gid man ang bagahe ko.Ugaring sabat kang sangka empleyado kadya sa Beijing wara sa gihapon.Nalipay ako kang nakita ko ang sangka baraligyaan kang mga lingerie ugaring ginpunggan ako ni banahon kay isara gali dya ka sex shop. Daw naham-ot man ako sa akon kaugalingon. Dayon na nga gintawgan ana nga libayon para maabat kami sa Frankfurt kay halin sa Munich malupad kami paagto sa Frankfurt.

Ang libayon nag-abat man gid tuod sa airport ugaring naghapit dya anay sa mall para magbakal kang akon irislan. Pag-abot sa Frankfurt ginhakus ako kang libayon kag dayon duhol ang anang mag ginbakal nga irislan kanakon.Daw sa namayha man ako ugaring sa amo to nga mga inoras grasya gid nga bahul ang anang ginduhol. Daw sa ano bala sa una nga tiyempo nakatuntong ako sa Europa nga wara nakailis kag wara it irislan. Sa masunod nga pagbiyahe kinahanglan nga ang katunga kang akon mga balon nga bayo mabutang sa bagahe ni banahon para kon madura man gid ang isara sa amon dara may ma gamit man kami sa gihapon.

Ang mga Aleman nakamaan gid kang mag laye kag kinamatarung kang mga pasahero sa eroplano. Maswerte ako nga gintutukan gid ni banahon ang akon nga bagahe, adlaw adlaw man ako nga nagbakal kang akon nga irislan sa masulod ka sangka semana sa Alemanya natigayon gihapon kang airline nga mabalik ang tanan nga nagasto ko para sa mga bayo nga ginbakal ko.

Matapos ang una ko nga semana sa lugar ni banahon nakalab-ot gid man kanakon ang akon bagahe.Hay ang akon una nga biyahe sa Europa makaurugtas, makakarapoy kag indi ko gid malipatan!

One thought on “My Biyahe Diary #1 (Beijing-Germany)

  1. Salamat sapag-share, miga. Daw karadlawan nga kaurugtas gid man. Amo man dya akun natun-an sa pagbiyahe: magtago kang undies kag extra nga bayo sa handcarry bag para makailis kag hinali magtalang ang bagahe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.