“Pansit, sliced bread, Milo kag ‘Meri Krismas'” ni Joselito ‘Pajo’ Padulla

“Timpla lang kamo kang inyo Milo. Darwa ka kutsara lang ha? Diya ay kalamay nga maskubado” hambal ni Nanay. Si Tatay nagatindog sa may gawang nagahigop kang anang Milo samtang nagapanigarilyo. Nagasako ron ang linupok sa sagwa. Batiun ron gid kag todo-todo pa gid. Ginbuol ko ang bahol-bahol gid nga tasa kag ginbutangan ka darwa ka kutsara nga Milo. Gindugangan ko dayon ka sangka kutsara nga kalamay kag gintirawan. Kulang pa tam-is na.

‘Pagliwa-liwa sa Maryland Renaissance Festival’ ni Joselito “Pajo” Padulla

"Pagsulod sa Revel Grove village, daw piyesta gid man ang pamatyagan. Ang diperensiya lang, daw matuod gid nga nagbalik ako sa panahon nga sa sine ko lang makita -- mga eksena sa mga pelikula nga Braveheart, The First Knight, Joan of Arc, King Arthur, Merlin..ahh..kag duro pa gid nga iba nga indi ko madumduman. Paborito ko gid maglantaw kang mga pelikula nga medieval ages ang tema. Pati ang mga tawo nga bisita sa village, nakapamiste man suno sa tema kang festival. Nadugangan pa gid ang akon kalipay kang nakita ko ang bandera kang aton pungsod Pilipinas sa sangka balay nga naga-display kang mga costumes!"

Ang Retrato Kauna & Kadya ni Joselito “Pajo” Padulla

Luwas sa mga pamayo o kun pamiste kauna, naobserbaran ko nga wara gawa ti iba nga posing ang mga tawo kun magpakodak kato anay. Kalabanan sa mga laki may sigarilyo sa baba kag tiso lang kun magtindog o kun magpungko. Kag talagsa lang gid sa malaka ikaw makakita kang daan nga retrato nga may nagangirit. Haros tanan pormal nga nagaturok sa kamera kag kun kis-a gani daw haros nagadumot pa nga matarom kun magturok.