‘Pagliwa-liwa sa Maryland Renaissance Festival’ ni Joselito “Pajo” Padulla


Joselito "Pajo" Padulla. Taga-Belison, Antique kag kadya maestro kang Special Education sa Maryland, USA.
Joselito “Pajo” Padulla. Taga-Belison, Antique kag kadya maestro kang Special Education sa Maryland, USA.
Naimbitaran ako nga magduaw sa tumalagsa-sangka beses kada tuig nga okasyon rugya sa Maryland nga amo ang Maryland Renaissance Festival. Ang ideya parte sa okasyon amo ang pag re-enact sa pangabuhi kang sangka komunidad sa Revel Grove, Oxfordshire, England kang tuig 1520. Ginahiwat ang diya nga festival kada tuig halin sa manugtapos nga semana kang Agosto hasta sa ikarwa nga semana kang Oktubre.

Manami ang panahon kang akon pagbisita. Maramig gawa ang dapya kang hagin nga ginabalanse kang sirak kang adlaw amo nga indi gid tam-an ka maramig ukon mainit. Tama lang. Pag-abot pa lang sa gate, nadugangan ang akon excitement. May mga tag-asan nga mga tawo nga nagasugalaw sa mga bisita. Daw haros siyam ukon napulo ka piye ang andang kataras-on kag may mga bulak sa anda nga mga bayo nga manami gid turukon. Amo siguro diya ang mga diwata kang lasang.

Mga musikero nga gagamit kang tradisyonal nga bagpipe, plawta, tambor.
Mga musikero nga gagamit kang tradisyonal nga bagpipe, plawta, tambor.

Pagsulod sa Revel Grove village, daw piyesta gid man ang pamatyagan. Ang diperensiya lang, daw matuod gid nga nagbalik ako sa panahon nga sa sine ko lang makita — mga eksena sa mga pelikula nga Braveheart, The First Knight, Joan of Arc, King Arthur, Merlin..ahh..kag duro pa gid nga iba nga indi ko madumduman. Paborito ko gid maglantaw kang mga pelikula nga medieval ages ang tema. Pati ang mga tawo nga bisita sa village, nakapamiste man suno sa tema kang festival. Nadugangan pa gid ang akon kalipay kang nakita ko ang bandera kang aton pungsod Pilipinas sa sangka balay nga naga-display kang mga costumes!

Daw bata ako nga nalipay gid sa paglibot-libot kag pagpanilag. Kun kis-a may masug-alaw ako nga-welcome sa manami nga British accent nga nagakuon, “Greetings, me Lord, welcome to Revel Grove!”. Duro nga mga entablado ang makita sa kada binit kag may mga nagapasundayag kang nagkalain-lain nga paragwaon. May komedya, drama, madyik, may nagalatay sa lubid, kag may mga musikero man gamit ang bagpipes kag drums!

Imaw ang bandera kang Pilipinas!
Imaw ang bandera kang Pilipinas!
Kag siyempre indi ko gid malipatan ang manamit nga turkey leg nga puerte ka saboroso! Wara tana diya ginadapli sa kan-on. Bahol-bahol nga paa kang pabo nga ginapang-it mo asta tul-an lamang bilin, medieval style! Ang pinaka-highlight kang akon pagbisita amo ang sikat nga Jousting Tournament. Diya ginahiwat sa korte ni King Henry VIII. Amo diya ang pagkontesanay kang mga kabalyero sa korte kang hari kag ang kontra amo ang mga kabalyero sa ingod nga mga villages. Ang mga kabalyero o kon knights sakay sa anda nga kabayo nga may labog nga armas nga himo sa kahoy. Mag atubangay ang kabalyero kag magpadalagan kang madasig kang anda nga kabayo paagto sa kada sara. Paunahay igo sa kontra kang labog nga armas. Kun sin-o una igo o kun mahulog sa kabayo amo ang mapirde.

Mga kabalyero nga nagapasundayag kang anda nga abilidad sa paggamit kang malabog nga daw sibat nga kahoy.
Mga kabalyero nga nagapasundayag kang anda nga abilidad sa paggamit kang malabog nga daw sibat nga kahoy.
Naga amat-amat ron ramig ang dapya kang hangin pag-abot sa kahapunanon. Amat-amat run man sirum. Nagdesisyon ako nga mag-una uli hay agud to malikawan ang trapik kang mga sarakyan kun igo gani magdurungan uli ang mga tawo. Ikatlo ko run diya nga tuig sa pag atendir kang Maryland Renaissance Festival. Apang kada tuig may bag-o nga eksperyensiya. Sa sunod tuig mabalik ako liwan. Ano ayhan ang manami nga kostyum?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.