Bag-o nga Libro sa Kinaray-a ni John Iremil Teodoro

Koleksyon ka lima ka panaysayon ni John Iremil Teodoro. Ano ang tangkig? Ano, kag andut, ang "memorya bilang tangkig" kana? Disenyo dyang zine ni Louise Lopez. Ang logo kang Sirena Books ni Manix Abrera. Email para sa kopya.

“Unli-rice ni Mang Juana” ni Joseph Galedo

"Dayon ginkaptan ni John Paul ang mga alima ni Juana. Hindi makapati si Juana nga nagatabo ang mga eksena nga ginadamgo lang nana kang san-o. Sa tubang na dun ang ginahandum na nga laki, ang laki nga sulud kang anang mga pantasya sa kagab-ihun, ang laki nga wara pag paturog kana ka paminsar, kadya sa atubangan na run. Hindi makapati si Juana sa mga nagakratabo kay bukut lang ti amo to nga gab-i natabo kundi pirme dun rugyan si John Paul nga nag suporta kay Juana kada mag-intra tana sa mga Miss Gay pageants sa iba nga kabarangayan. Hindi man mauli ni Juana ang una ng padya, kampyon man tana sa gihapon sa mga nadag-an na nga korona kada mag butwa ang bulan sa langit."

“Pihak-Balay”, Binalaybay ni Dheanna Lampasa

Pihak-Balay Ang kaldero sa pihak balay Naglagting pa gid: Adlaw ruman kang mga luha sa pag-ilig. Palagyo sa binangon, Panago sa dalum ka lamesa, Bayai ang tinig-ang, Dalagan! Singgit kang tabang! Kada Sabado gidlang ang misa, Ginasermonan ang makaluluoy nga asawa, Wara't mahimo kundi maghipos gid lang, Ang luha sige paturu-a lang. Galagsanay palibot sa…

2 ka Binalaybay ni Jubelea Cheska Copias

Abre-Klase Gaturuk ako sa kalangitan, Sa mga bituon nga nagaigpat, Patapos run ang bakasyon, Abre-klase ruman rum-an. Sangka semana gid lang ag nabilin, Maeskwela ruman kita, Mabugtaw ruman kit aka aga, Uniporme kag sapatos liwan mabida. Ginakarat ako mamati ka leksyon, Garing may kulba sa akun dughan, Ano liwat ayhan ang mga panghangkat? Akun bala…

Nakalupad Liwan Ako! ni Elma Ayson-McKeown

Sa malawid nga panahon, ang pagpasensya ko sa paghulat ka tama nga oras kag tiempo, natuman gid man. Sa kagustuhan man gid kang atun mayad kag mahigugmaun nga Dios, nabaton ko ang regalo na nga buhay ko run ginahulat. Biyente tres anyos man gid ang nagligad nga ako nabarian ka pakpak nga indi makalupad. Bisan…