Tunog kang Paghigugma ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

May tunog nga mahinay, "Kag ginaparehas ko sa paghigugma nga ginatago. May dyan man nga madasig maghigugma, Wara run nagaisip kag nagapadali-dali."

Ang Dios Wara Nagapatalang Kanatun ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

O Ginoo, giyahan mo ako kang imo kaayohan, himua ang Imo pamaagi nga matadlung para kanakun. - Salmo 5:8 Ang atun Dios wara nagapatalang kanatun nga tanan Kag indi mabudlay mabatian ang limug kang Dios Nagasinggit tana sa paagi sa atun mga sakit Nagahani-hani kanatun samtang nagapahuway kita Sa atun pagbakasyon kon kaisa tana nagakantahan…

“Ano ang Matuod nga Gugma?” ni Elma “Nenen” Ayson-Mckeown

Ano ang Matuod nga Gugma? Kita tanan gapangita ka matuod nga gugma Pero ano gid bala ang matuod nga gugma? Paano maman-an kon atun makita dya? Ang iba makaisip nga “ako nagahigugma” Ang ginabatyag indi maintiendihan Mahulog ang baratyagun sa ginahigugma Matuod gid bala dya nga gugma? Pero ang Biblia, may wara ti katapusan nga…

Pagtatap kang Hardin ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

"Organic akun mga tanum nga laswa. Wara ako gagamit kang kon ano nga mga bulong nga may chemical sa pagtapna ka mga insekto ukon mga hilamon. Akun dya gina-recycle ang hilamon, ginagamit ko sa pag-mulch sa mga lupa nga may tanum. Ginatabunan ko permi ang lupa ka na cut nga hilamon kag wara man ako gagamit ka abono. Kon may mga bugs parehas ka caterpillar, Japanese bug kag iba pa nga gakaun ka mga dahon, akon dya gina-manual alima sa paghukas sa tanum kag adlaw-adlaw ang ginahimo ko, ginabutang ko sanda sa milk jar kag ginatakpan hasta sanda mapatay. "