“Ano ang Matuod nga Gugma?” ni Elma “Nenen” Ayson-Mckeown

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Ano ang Matuod nga Gugma?

Kita tanan gapangita ka matuod nga gugma
Pero ano gid bala ang matuod nga gugma?
Paano maman-an kon atun makita dya?
Ang iba makaisip nga “ako nagahigugma”
Ang ginabatyag indi maintiendihan
Mahulog ang baratyagun sa ginahigugma
Matuod gid bala dya nga gugma?
Pero ang Biblia, may wara ti katapusan nga kaaram
Makatugro kanatun kang meaningful kag enduring picture
Ang 1 Corinthians 13 paborito nga berso kang gugma.

Ano ang kinahanglan kang kalibutan kadya?
Ay gugma, mainit kag matuod nga gugma!
Suno sa kanta indi na kinahanglan
Duro nga bukid ang takrasun, ukun suba nga tabukon,
Ang kinahanglan lamang amo ang gugma,
‘Indi lamang sa kay sin-o kundi para sa tanan.’
Gabakal kita bulak kag tsokolate para ipakita sa ginapalangga
Kita gapangita kuarta para ibulig sa atun mga pinalangga
Makita lamang wara katapusan nga pagpalangga.

‘Endless Love’ nga kanta ni Lionel Richie kag Diana Ross
Gusto gid kantahun kang magkahagugma
Ukon magkapareha bata man ukon mal-am
Magpangakuay pag-asawahay hasta katapusan
Kanta kang Beatles para sa tanan nga henerasyon
‘All You Need is Love’ ang pamagata
Pero ang lyrics kanta ni John Lennon’s ‘Real Love’
Ang ekspresyon kag tunog may kasubo
Samtang ginasugid ang matuod nga gugma
Sa katapusan mapensar na nga ang destino,“’ Only to be Alone’.

Pero kon ang tagipusuon gapamangkutanun,
Sa diin ko dya makita ang matuod nga gugma?
Akun ipahayag kanimo ang mayad nga balita
Ikaw run ginapalangga kag nasulat sa libro ni Juan 3:16
Sa kon kay sin-o nga nagatuo, si Jesus naghambal sa disipulo:
‘Indi magkabalaka,’Ano ang imo pagakan-un?’,
‘Ano ang imo paga-imnun?’ o Ano imo pagabayuon?
Kay ang tanan nga butang, ang Amay sa Langit nakamaan run
Kang tanan nga imo kinahanglanun apang una sagapa
Ang kaharian kang Dios kag ana mga kaayuhan kay dya maidugang kanimo.

Sa kay Jesus lamang makita ang matuod nga gugma
Para kita padayon magkabuhi kaimaw kana sa paghigugma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.