Ang Dios Wara Nagapatalang Kanatun ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

O Ginoo, giyahan mo ako kang imo kaayohan, himua ang Imo pamaagi nga matadlung para kanakun. – Salmo 5:8

Ang atun Dios wara nagapatalang kanatun nga tanan
Kag indi mabudlay mabatian ang limug kang Dios
Nagasinggit tana sa paagi sa atun mga sakit
Nagahani-hani kanatun samtang nagapahuway kita
Sa atun pagbakasyon kon kaisa tana nagakantahan
Kaimaw man natun sa pagkanta
Kag may warning man kanatun nga nasulat mismo sa Bibliya
Libro nga indi magpatalang kanatun
Magbasa kag hangpun dya
Para sa atun kaaram kag pagkasalbar.

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Matuod gid nga ang Dios nagatugro ka tagsa ka talento kanatun nga atun magamit. Pareho kang maaram nga manuglaygay, mga ginikanan, maestro kag maestro, mga amigo, amiga nga imo mabuol ang anda nga gugma kag respeto nga magamit hasta sa malawid nga tinuig. Pagatun-an mo ang imo pagtuo kon ano ang sa panan-awan ukon panurukan mo ang gintugro kang Dios paagi sa anda mga tudlo kag pagkabuhi. Kon bala nagagana ng imo nga pagpati tungod sa direksyon nga ginatudo nanda.

Bag-o maisip kang pagbag-o kang direksyon sa kabuhi, mangin mahalong ikaw kon ang limug kang Dios mabatian mo nga nagatawag kanimo. Mangin pamilyar kita sa limug kang Dios. Mahimo natun dya paagi sa pagbasa kang Bibliya kag sa pagpamalandong sa dyang Tinaga.

Sa kada adlaw nga nagaatubang kita kang mga paghangkat, rugya natun makita ang sabat. Wara kita ginapatalang kang Dios paagi sa anang mga Tinaga. Kinahanglan lamang natun mamati, mamati, mamati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.