Bagyo ka Aso: Ang Haze sa Singapore

Kon sa Pilipinas may bagyo kag baha, rugya kadya sa Singapore nagabagyo kang aso. Amo dya ang ginatawag nanda nga haze. Halin kang Lunes, Hunyo 17, hasta kadya nga Miyerkules, Hunyo 19, nagalikop sa bilog nga Singapore. Dya nga haze naghalin pa sa Sumatra, Indonesia. Resulta ka anda malapad nga pagsunog ka kabukidan didto para…

Baybay nga Akon Nahamut-an

Manugtapos ron ang bulan ka Pebrero. Kunsayuron Marso ron, umpisa kang tag-irinit. Eksayted ron ako mag-uli kag maglamyerda. Nagapanagitlon gid ako maminsar ka santol kag indian mango sa balay sa Aureliana. Labaw sa tanan, ang marigos sa baybay. Duro nga baybay ron ang akon naduaw pero wara gid tana ti may malabaw sa baybay ka…

Wara Galubad, Gadugang lang Tam-is

Pebrero, bulan kang Gugma. Nagaparapit run ang Pebrero 14, ang kaadlawan ni St. Valentine, adlaw man ka taguipusuon. Indi ko malikawan balikan ang akon inagyan sa gugma. Naks!Pero ang indi ko gid malipatan ang gugma syempre ka akon esposo nga halin kato asta kadya wara gabag-o, daw nagadugang lang. He-he. Kun sumahon total ang pag-imaway…

Lagaw-lagaw sa Bangkok

Bilang pagselebrar kang amun ika-7 nga wedding anniversary, ginahimo gid namun ang amun ikasarang para makaagto sa sangka lugar nga wara pa namun maagtunan. Kadya nga tuig gintinguha namun mag-asawa nga makabisita sa Bangkok, Thailand. 
 Byernes, Enero 11, naghalin kami sa Singapore kun diin kami gaistar kadya. Matenir kami hasta Enero 14, ang petsa…