Orchard kang Disyembre

Halin sa submerry.com
Halin sa submerry.com

Si Ging Badz taga-Patnongon kag kadya gauli imaw ka anang bana sa Singapore sa diin sanda ga-obra. Tirawan na mag-blog kada Miyerkules. – Pangga Gen

Ging Badz/Tsika Halin Singapore
Ging Badz/Tsika Halin Singapore
Sabado, ika-22 kang Disyembre sa tuig 2012. Pahuway sa obra sa opisina ti kundi hagaday kami bana ko mapa-Orchard. Amo dya ang kilala nga Orchard Road. Rugya kara gapa-amulya ang mga PINOY OFW kon Domingo hay rugya ang Lucky Plaza kon sa diin tanan nga Remittance Centers para sa pagpadara kang kuwarta sa Pilipinas. Ang Lucky Plaza amo dya ang gamay nga Quiapo rugya. Mga trenta minutos lang man dya nga byahe halin sa amon kon mag-MRT.

Lantawon namun ang itsura kang Orchard hay kada tuig basta bulan ka Disyembre, ginapunihan nanda ang aragyan nga rian ka nami nga mga sulo. Kada mall nga gatindog may ana sanda nga diskarte kon pano magnami lantawon. Una namon gin-agtunan ang Orchard Central Mall. Nami gid mga dekorasyon na, garing hay temprano pa kami nag-abot amo nga wara namun makita ang kanamion kang mga sulo. Ti nag-window shopping anay kami.

Hasta nakita gid man namon ang pagsiga ka mga sulo. Nasadyahan gid ako maglantaw ka gaigpat-igpat. May krismas tree sa atubang ka Paragon, Ion, Takashimaya, 313 kag ang pinakanami sa tanan ang Orchard Central hay may mga photobooth sanda. Pwede ikaw ka pa-picture sa mga Snowbear nga ginhimo nanda dekorasyon.

Kon sa dekorasyon lang kag ralantawun, bongga gid ang Singapore. May budget gid sanda sa pagdekorar. Pero indi gihapon nanda mapierde ang Paskwa sa Pilipinas. Wara it mga puni kag mga sulo nga makabulos kang puto bumbong kag bibingka nga mabakal sa kilid ka karsada tapos ang simbang gabi.

Nakapoy man kami kang bana ko sagi lagaw kag pangdukduk sa pagpa-picture. Antes kami mag-uli, naghapit kami anay sa Coldstone Creamery para magparamig-ramig bisan pa ramig man sa sagwa. Namit abi anda ice cream mong kag gasaot pa mga serbidora nanda. Amo nga ginlingaw lang namun amun kaugalingon sa pagkaon ka ice cream. Mayad tana ra nga amo ang magturo, bukon luha.

2 thoughts on “Orchard kang Disyembre

  1. Salamat gid hay bsan pinaagi sa pag basa daw naka lagaw ron man ako sa singapore…nakita ko man ron ang kanami kag ka limpyo ka singapore sa airport lang sa akon pg stop over gani kumbinsido gd ako sa katahum suno sa imo blog..kabay pagd nga maga padayon.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.