Skip to content

Posts tagged ‘Tsika halin Singapore’

19
Jun

Bagyo ka Aso: Ang Haze sa Singapore

Haze sa city area kadya nga adlaw.

Haze sa city area kadya nga adlaw.


Ging Badz/Tsika halin Singapore

Ging Badz/Tsika halin Singapore

Kon sa Pilipinas may bagyo kag baha, rugya kadya sa Singapore nagabagyo kang aso. Amo dya ang ginatawag nanda nga haze. Halin kang Lunes, Hunyo 17, hasta kadya nga Miyerkules, Hunyo 19, nagalikop sa bilog nga Singapore.

Dya nga haze naghalin pa sa Sumatra, Indonesia. Resulta ka anda malapad nga pagsunog ka kabukidan didto para sa pagpanguma o pagkaingin. Ginahimo man dya kis-a dyan sa aton. Ang aso nga dya ginadara ka hangin kag naglab-ot sa “unhealthy level” sa Pollutant Standards Index (PSI). Suno sa National Environment Agency (NEA) ka Singapore, wara naganaba ang lebel ka aso; sa “unhealthy” nga lebel gihapon. Kon kang Lunes ang PSI reading umabot ka 155 — pinakataas dya sa sulod ka 16 ka tuig — kadya nga Miyerkules umabot ron sa 172. Kinahanglan mo mag-usar ka “mask” kon sa guwa hay luwas sa mabaho dyang aso, masakit pa sa tubog. Kon paminsaron, marayu ang Sumatra rugya pero tungod nga may hangin nga rugya ang direksyon, nakalambot rugya ang halit nga aso nga masakit sa tubog kon mahak-un ka tawo. Kunsayuron, indi lang rugya sa Singapore kag Malaysia ang halit na kadya kundi sa iba pa nga lugar nga madarhan ka hangin.

Pamangkutanon ko, wara bala nahadlok dyang mga taga-Sumatra sa ibalik kananda ka kalibutan hay luwas sa halit sa lawas, dya halit man sa palibot? Siguro wara sanda ma-edukar parti sa halit na kadya sa tawo kag sa kalibutan?

Kabay pa nga ang aton mga mangunguma dyan sa Pilipinas ilabi na gid sa Antique indi ron maghimo kang kaingin sa aton mga kabukidan hay sa nakita ko kang pag-uli ko kadyang Mayo, kalbo ron man ang aton mga bukid. Konsayudon, dali lang dya makabkab ka tubig kon magtag-ururan nga mangin rason ka landslide. Indi ta ron paghulaton nga bagyuhon man kita ka aso dyan.

Advertisements
27
Feb

Baybay nga Akon Nahamut-an

Ang akon hinablos kang magbakasyon halin sa Manila.

Ang akon hinablos kang magbakasyon halin sa Manila.


Ging Badz/Tsika halin Singapore

Ging Badz/Tsika halin Singapore

Manugtapos ron ang bulan ka Pebrero. Kunsayuron Marso ron, umpisa kang tag-irinit. Eksayted ron ako mag-uli kag maglamyerda. Nagapanagitlon gid ako maminsar ka santol kag indian mango sa balay sa Aureliana. Labaw sa tanan, ang marigos sa baybay.

Duro nga baybay ron ang akon naduaw pero wara gid tana ti may malabaw sa baybay ka Kulyatan (daan nga ngaran kang Aureliana sa Patnongon) nga saksi ka akon pagbahul. Daw tubig lang sa tuburan ang pagtubod ka mga “memories” sa akon paminsaron. Indi ko gid malipatan kang gamay pa ako nga kada aga ginadara ako ni nanay sa baybay para makahak-on ka hangin halin sa dagat hay kuno bulong ria sa may ubo. Pirme bay takon ginaubo kag sip-on kato hay hina ang akon pulmon. Tuod gid man hay bisan tatlo lang kasunod-sunod nga aga ang agto namon sa daray-ahan gaayad gid man ako. Gayuhum-yuhum man ko kon madumduman ko ang lagsanay namon magburugto kag mga amiga kag amigo sa daray-ahan, kag ang ginasipal namon pirme skipping rope gamit ang balagon kang tanum nga nagatubo rapit sa daray-ahan. Kon patunod ron gani ang adlaw, baw dyan umpisa ron guwa mga dyokoy. Daw kasag kag kalampay dya ang itsura garing gagmay gawa sanda; ang gahimu ka mga buho nga makita mo sa baybayon hay dyan sanda gapanago.

Pagsipal sa daray-ahan kang Kulyatan.

Pagsipal sa daray-ahan kang Kulyatan.


Pamangkutanon nakon kon may dyokoy pa kag bilaog kadya ayhan? Hay kang gamay ko kato gatawas tamon kay tatay manakop dyokoy mong kapin pa kon mag-arabot mga pakaisa namon halin sa Manila. Sadya gid amon dalagan sa daray-ahan. Grabe gid syagit namon sa kalipay kon makadakup. Amo lang ra garing, gatiyabaw man kon makagat. Pag mataymingan pa nga may gapaninsoro, abaw tapos gid lambat hay gabulig tamon muknit sa lambat ka nagakabit nga isda. Hidlaw ron ko ka gapisik-pisik pa nga isda, butangan kamatis kag sabawan, baw lipatan mo gid ngaran mo!

Sa baybay man kami nagasipal ka hampak hampak. Daw futbol ria garing ang amon tana bola ang hinimu man namon halin sa dahon ka niyog. Kadya ayhan naman-an man ra ka mga bag-ong tubo nga may mga amo ria nga siripalon kato hay sa nakita ko sakto lang kada magdotdot mga bata ka celfon kag mga iPad? Daw wara ron ako ti may nakita gasiripal sa kalye kag sa baybay pag-uli ko. Gabag-o ron gid man ang tanan pero bisan mag-ano pa ka hitech ang panahon kadya, indi ko gid pag- ibaylo ang kasadyahon ka akon pagkabata kon diin saksi ang baybay ka Kulyatan, ang baybay nga akon nahamut-an. Amo nga sa pag-uli ko kadya nga Mayo, bisitahon ko gid dya. Kag daad makalagsanay pa liwat kami ka mga dyokoy sa daray-ahan kag makapamurot pa liwat ka bilaog.