Skip to content

February 13, 2013

Wara Galubad, Gadugang lang Tam-is

by Pangga Gen

Bakasyon 2012. Las Casas Filipinas de Azucar sa Bagac, Bataan

Bakasyon 2011. Las Casas Filipinas de Azucar sa Bagac, Bataan


Ging Badz/Tsika Halin Singapore

Ging Badz/Tsika Halin Singapore

Pebrero, bulan kang Gugma. Nagaparapit run ang Pebrero 14, ang kaadlawan ni St. Valentine, adlaw man ka taguipusuon. Indi ko malikawan balikan ang akon inagyan sa gugma. Naks!Pero ang indi ko gid malipatan ang gugma syempre ka akon esposo nga halin kato asta kadya wara gabag-o, daw nagadugang lang. He-he. Kun sumahon total ang pag-imaway namon, dose run katuig. Huod may mga pagtiraw pero malampasan tungod nga wara gadura ang gugma kag paglaum sa isara kag isara. Mas nagadugang pa gani kon may malampuwasan nga pagtiraw.

Wara ti perpekto amo nga may depirensya gid ang isara kag isara. Pero kon kamaan man kamo magdara daw sa kanami man nga kis-a may ginaupasan kag pagkatapos mas nagatam-is ang pagtamdanay. Wara man ti nami pangabuhi nga wara ti pagtiraw. Spice of life by ria. Mas nagabaskug ang relasyon sa mga pagtiraw basta pirme lang ibutang ang Mahal nga Makaako sa aton tunga.

Bakasyon 2011. Disneyland, Hong Kong

Bakasyon 2011. Disneyland, Hong Kong


Mahambal ko nga wara galubad ang gugma namon hay halin kang magnobyohanay kami asta kadya, wara gid ti nagbag-o sa pgtrato namon sa isara kag isara. Amo lang ra, mas nag-sweet kami kadya. Ilabi run gid kang naoperahan ako kadya lang. Mas napamatud-an namon ang tuod nga pagpalangga, kapin pa ka akon bana, nga tana lang ang kusug kag sandigan ko hay dya kami sa marayu nga lugar. Bisan iwanan namon, asta sa phone calls kag chat lang mahimo namon sa amon pamilya kag mga abyan. Wara na gid ako ginapabay-an bisan nga naga-obra pa tana karia. Wara gahalin sa balay kon indi na masigurado nga nakainom run ako bulong kag nabulong run ang pilas ko sa operasyon. Mas nagadugang ang gugma ko man ba sa adlaw- adlaw nga pag-atipan na kanakon (luwas nga bahul run gid anang nagastos).

In-love gid. He-he. Kis-a indi ko malikawan magmangkot sa kaugalingon kon ano gid ang nahimo ko nga mayad nga ginaregaluhan ako ka Mahal nga Dios ka but-anan kag mapinalanggaon nga bana. Dya sangka mayad gid nga butang nga ginakalipay ko kag ginapasalamat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.