Ang mga nagakaratabu sa palibot

Eksayted sa pag-uli
Eksayted sa pag-uli

Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Jigsz NS/Byahe sa Kinabuhi
Abaw, bulan run gale kang Pebrero. Daw kasan-o lang nga nag-bag-ong tuig. Kadasig magdalagan ang oras. Kun parehas kanakun nga manug-uli run sa sunod nga semana, daw kanami lang nga kadasig ang mga inadlaw. Ugaring kun pinsarun ko ang mga dapat ko himuon antes mag-uli, kag ang mga orobrahun ko rugto sa akun uli-an, daw kulang man ang mga inadlaw. Pero nagapati ako kag amo dya ang nagapakalma kanakun, nga hindi magsagi paminsar kang mga butang nga indi makapanami kang atun modo. Indi lang magkabalaka sa mga butang nga indi man matabo, nga bunga lamang kang atun imahinasyon. Hay sa akun na-eksperyensya, kis-a nagakabalaka kita pero pag-abot kang tyempo nga ginakahadlukan natun, maka-survive man gid kita. Amo lang ra nga dapat kamaan kita magpreparar kang atun kaugalingon sa kun ano gid man ang matabo.

Parehas abi kang ginatawag nanda nga “stress.” Paano kuno dya malikawan? Duro nga paagi – pagkaun, pagsipal, pagdalagan, pagturog, lantaw sine, magbisita sa mga amiga, kag kun ano-ano pa. Kun tak-an run sa sulud balay dapat mag-gwa kag maglagaw-lagaw bisan sa binit-binit lang, kag mag-ginhawa kang madalum kag preska nga hangin. Ang sara sa akun natun-an amo nga dapat kama-an kita mag-manage kang atun oras kag atun nga mga resources. Para nga may oras kita en kaso nga kinahanglan islan ang plano ukon maglain ang dalan, ukon may sorpresa nga tawo ukon obra nga mag-abot. Makuun kita nga daw kabudlay himu-on pero bukut dya ti imposible nga himu-on.

Ang tsokolate makabulig buol ka stress
Ang tsokolate makabulig buol ka stress

May sangka hitabo rugya sa amon unibersidad kag komunidad nga daw kasubu lang kun pinsaron. Kang nagligad nga tatlo ka semana, may balita nga may nadura nga estudyante nga laki, 18 anyos. Nagpauli halin sa pub rugto sa banwa. Lingin ka tama amo ra ginpasakay kang mga imaw na sa taxi pauli sa dorm sa campus. Mga darwa ka adlaw ang naglipas, ang mga amigo na nagreport sa pulis nga wara nanda nakita ang tawo nga dya halin kang gabii nga to. Amo run to nag-umpisa ang pagpangita kana. Daw kasubu pinsarun nga sa kasanagun nga to, maramig, naga-snow pa, kag tana wara gid ti madamul nga jacket, kun ano bala ang ana nabatyagan?

Suno sa imbestigasyon kang mga pulis (abaw daw bombo radio ba), wara kuno tana ginderecho hatud kang taxi sa dorm sa sulud kang campus hay kulang ang ana pambayad sa taxi. Nagpanaug tana mga sanka kilometro halin sa gate kang universidad kag ginpanaw na lamang. May mga nightshift sa sanka factory kang gatas lampas kang unibersidad nga nakakita kana kag gintudo nanda ang direksyon pabalik. Ugaring nagtalang tungud sa lingin, kag naramigan, nagkahypothermia siguro. Madura ang sense of direction kang sangka tawo kun amo run dya ang sitwasyon. Nakita man sa CCTV nga nagderecho sa sunod nga banwa kag asta kadya ginapangita man tana gihapon. Wara pa nanda makita kun sa diin. Naga-istorya ang mga tawo rugya kun kay sin-o responsibilidad kung may amo kadya nga sitwasyon. Ang una gid amo ang ana mga amigo, nga dapat gin-imawan gid tana pagpa-uli tungod sa ana nga kondisyon. Karulu-oy man ang ana nga pamilya kag mga nakakilala ka na.

Stirling City Center
Stirling City Center

Kang nagligad nga Sabado manami ang sirak kang adlaw rugya. Na-engganyo ako maggwa kag maglagaw sa banwa. Basta lang makalibot kag makakita kang mga tawo kag makabati kang gahud. Samtang nagasakay ako sa bus, nadumduman ko nga may bag-o nga nagbugkas nga supermarket sa banwa. Waitrose ang ngaran na. Sikat man dya nga supermarket, kag kalabanan kang naga-pamakal mga may sarang man gawa, kag may sarakyan. Paranawun man halin sa bus stop, mayad lang wara naga-uran. Pag-abot ko rugto nakita ko nga may café. Tungud pasado tag-irigma run, nagdecidir ako nga magkaun anay antes mamakal sa supermarket. Kabuhay man magpanaw ang pila sa cashier kung sa diin mag-order kag magbayad. Depende sa order, puede nga itugro run dayon ang imo pagkaun, ukon tugruan kaw kang numero kag rugto maghulat sa imo purungkuan. Nag-order ako kang sopas (manok kag laswa) nga may imaw nga tinapay kag butter. Kulang pa sa training ang mga staff. Pagbayad ko naghulat ako serbehan. Pagkatapos kang mga 3 minutos nadumduman kang cashier nga dapat tugruan ako kang numero. Ginbuul ko ang numero kag nagpungko.

Nabuhayan ako kahulat, mga tunga sa oras. Wara gid siguro gintugro kang cashier ang order ko sa kusina. Ang mga serbedora kulang man sa training. Kapira run sanda ga-paagto-pabalik wara gid ti may nagmangkot nga, “Are you ok? Are you being served?” Amo dya ang gina-obra sa iban nga mga karan-an rugya ukon sa iban nga lugar. Pasensyosa pa ako ka hulat hay nagabasa man ako kang libro, ugaring hay nagutom run gid ako. Amo to nagtindog ako kag nagbalik to sa cashier, kag ginkun-an ko sanda (naga-istambay lang man ang mga serbedora) nga tunga run ako ka oras nagahulat wara pa ang order ko. Hindi man ako mangara tungud budlay run basi sistihan nanda ang pagkaun ko. Wara timo kamaan hay duro kabay mga istorya parte dyan sa mga restawran nga kung ano-ano run lang, ilabi na gid kung mag-ugut sanda kanimo. Naga-yuhum-yuhum pa ako. Nag-sorry man ang serbedora. Siguro sa kasakuun kag kulang pa sa training amo ra nga nalipat. May oportunidad man nga i-review ang anda serbisyo sa anda website. Rugto ko ginsulat ang akun reklamo, pagkatapos nga busog run ako. Manamit man ang sopas kag tinapay.

Ang sopas kag tinapay
Ang sopas kag tinapay

Pagkatapos ko pamakal nagpanaw ako pabalik sa bus stop. Daw wara gawa tawo nagaparanaw. Paglaktud sa karsada nag-agi ako sa underpass. Daw kaharadlukan hay kaduro kang graffiti. Sagi lang akun pangadi sa Ginuo nga proteksyonan ako kag wara lang ti malain nga tawo nga mag-agi. Nakalambot man ako sa bus stop kag bag-o lang gid nag-agi ang bus nga dapat ko sakyan. Tungud Sabado, mga tunga man ka oras ang hulat ko sa bus nga akun sakyan. Samtang nagahulat ako sa bus stop, may iban man nga nag-arabot nga mga tawo nga gahulat kang anda bus. Ang una nga bayi nga nag-abot nagpamangkot kanakun kun kumusta ang Waitrose, ilabi na gid ang presyo kag kun ano-ano ang baligya. Nag-istorya tana nga rugto tana nagabakal sa mga baraligyaan nga mas barato. Burubhay nagsindi kang sigarilyo. Nanotaran na siguro nga sagi ako pusnga-pusnga hay hindi ko ma-agwantahan ang aso halin sa ana nga sigarilyo. Nagsorry tana kag nagsaylo sa pihak nayon kang bus stop. Pagkatapos may sanka bayi liwan nga nag-abot. Daw kilalahay man sanda siguro. Istorya-istorya man, kag amo man ang pamangkot na kanakun parte sa Waitrose. Daw makadlaw lang ako. Ginpamangkot na ang una nga bayi kun andut wara tana nagapungko sa marapit. Ginsabat na nga naglikaw tana hay ang aso kang ana sigarilyo naga-aagto kanakun. Ginyuhuman ko lang sanda. Burubhay nag-abot ang anda bus. Kag ako liwat ang nabilin. May iban pa nga mga tawo nga nag-arabot, saka, panaug sa mga bus nga naga-aragi.

May nagpanaog sa sangka bus nga tatay kag bata na nga daraga. Mga tamburuku sanda. Nagabaisay. Nahadluk ako hay basi kun ano himo-on nanda sa bus stop. Mga maisog nga daan ang mga tawo rugya. Pero may iban man nga mga tawo sa bus stop. Naga-istorya sanda nga taas ang boses. Kag nabatian ko ang tatay nga ginsinggitan na ang daraga na nga bata kang ,”Shut up!” Maghipos kuno. Daw namayha man ang bayi nga bata, daw naluoy man ako magturok ka na. Nag-abot run ang bus nga dapat ko sakyan pati ang darwa nga nagabaisay nagsaka man. Sige pa anda ba-is bisan sa bus run asta nga una nagpanaog ang tatay. Daw naga-ginhawa man ang daraga nga bata hay naglinung run ang ana palibot.

Sa sunod ko nga blog rugto run ako sa Thailand. Lain liwan nga hambal kag dapug kag pagsinarayo. Eksayted run ako mag-uli sa Asya hay nahidlaw run takun kang mainit nga tyempo kag magsuksok kang matawhay kag bukut ti bug-at nga mga bayu, kag makakaun kang manamit nga mga pagkaun.

6 thoughts on “Ang mga nagakaratabu sa palibot

  1. Ang akon pagbulig ang hinde nya gina issue. Ang ana tana gusto nga panubu-on ang bus kag butangan kang mapatungan na nga gamay para maka naog tana. Pero naba malang, kung gin buligan ko wara ti problema, puede na gani lumpaton mong. Hay, garing kay ang rights na gid ang ana gina “wild”, kang singgit sa driver. Next time hinde run takon bulig. Bahala timo jan. LOL.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.