Lagaw-lagaw sa Bangkok

Ging Badz/Tsika Halin Singapore
Ging Badz/Tsika Halin Singapore
Bilang pagselebrar kang amun ika-7 nga wedding anniversary, ginahimo gid namun ang amun ikasarang para makaagto sa sangka lugar nga wara pa namun maagtunan. Kadya nga tuig gintinguha namun mag-asawa nga makabisita sa Bangkok, Thailand. 


Byernes, Enero 11, naghalin kami sa Singapore kun diin kami gaistar kadya. Matenir kami hasta Enero 14, ang petsa ka amun anibersaryo. Halin sa Singapore, nagbyahe kami ka darwa ka oras kag tunga sakay kang Myanmar Airlines. Mayad man ang byahe bukot dapol. Alas sais sa gabii kami nag-abot sa Suvarnabhumi Airport, Bangkok. Pagkatapos bul-on ang bagahe ginsagap namun ang gahulat kanamun nga tawo ka travel agency nga mahatud kanamun sa hotel. Samtang sa byahe paagto sa hotel, daw napukaw ang kahidlaw ko sa Pilipinas hay may pagkaparehas ang anda mga overpass, gasaramihay man ang mga alambre ka kuryente kag sobra nga trapik amun inagyan.

Sulod ka Templo
Sulod ka Templo


Sabado, Enero 12, gin-abat kami ka amun tour guide mga alas otso sa aga para sa tunga ka adlaw nga libot/tour sa syudad ka Bangkok. Una namun gin-agtunan ang Buddhist Temple. Kanami ka anda templo, ang pagdisenyo gintugruan gid ka oras kag budget. Mga kinse minutos lang amun nga libot rugto pero nasadyahan ako hay duro kita ko nga mga Pinoy nga mga turista man. Pagkatapos ka lagaw sa templo nagpahatud kami sa Terminal 21, bag-ong mall dya sa Bangkok nga pinasahi gid sa tanan hay kada floor may tema: ang simbolo ka mga pungsod parehas kang Japan, London, Rome, Istanbul. Nami lang mglibot-libot. Rugya gani kami nawili lang ka bana ko. Luwas nga maramig duro pa karan-an. Pagkatapos igma, ginsagap namun ang Siam Paragon. Sakay sa andang sky train nakalambot gid man kami didto. Duro tawo gali hay may Children’s Day nga ginahiwat sa sagwa na. Ang Siam Paragon mall man dya ka mga branded goods sa Bangkok. Mahal garing amo wara ako ka shopping. Tapos libot libot (window shopping) kaon kami kang iyapon sa Siam Centre. Gintirawan namon ang ginapabugal nanda nga Pad Thai. Pansit dya nga ibang klase hay lapad tana garing pwerti ka kahang ba. Turo mn luha kag sip-on namun sa kakahang pero namit.
Sa Terminal 21
Sa Terminal 21

Domingo, Enero 13, tungod wara kami ti nakita nga simbahan Katoliko para magsimba, nag-agto na lang kami sa Chatuchak Market nanda nga ginatawag. Kada Sabado kag Domingo lang nagabukas ang mga tindahan rugya amo nga ginatawag weekend market. Mga sobra 2 ka libo nga mga tindahan dya. Ayawan man kami libot pangita ka pasalubong hay pwerti ka bahul kag mainit pa. Mga 6 ka oras man libot namun hasta makumpleto ang dapat baklon. Daw mautod run kahig ko sa kapoy. Hasta nagpahuway na lang kami gamay kag nag-inom ka niyog nanda kag magbalik sa hotel. Sa sobra nga kapoy nagapangayo gid kahig namun ka massage. Mayad lang kilala ang mga Thai sa pinakanami magmasahe, amo wara gid namun pinalampas ang tsansa nga magtiraw ka Thai massage. Baw daw nabuhi liwan kami pagkatapos.


Lunes, Enero 14, nagbalik run kami sa Singapore. Duro pa ang wara namun maagtunan kag malagawan hay tama gid kagamay ang tyempo. Pero mayad gid nga nakita namun ang Bangkok. Mas advanced sa teknolohiya ang Singapore pero daw naima man ako nga mas limpyo tana anda karsada kaysa Manila. Bisan diin lang, makita mo pa ang larawan ka anda Hari, nga anda gid ginarespeto kag ginakuon nga nagahugpong sa mga Thai. Amo nga ano nga napensaran ko man nga sangka templo man ang pag-asawahay kag nagapasalamat gid ako nga sa sulod kang pito ka tuig, kag sigurado ako sa duro pa nga maabot, imaw gihapon kami nga mag-asawa. Mabalik gid kami sa Bangkok kag malagaw pa sa duro kag iba nga lugar.

3 thoughts on “Lagaw-lagaw sa Bangkok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.