Ang Paskua sa Scotland

Belen sa simbahan.
Belen sa simbahan.

Nang Jigsz/Byahe sa Kinabuhi
Nang Jigsz/Byahe sa Kinabuhi
Parehas sa Pilipinas nagaselebrar man ang mga tawo rugya kang Paskua. Sa banwa, sa mga baraligyaan, sa mga panimalay, eskuelahan, opisina, simbahan. Makita ang mga dekorasyon nga mga sulo (fairy lights ang tawag nanda) kag kun ano-ano pa. Wara lang ti parol pero may mga belen man. Sa simbahan pagka-Disyembre mag-umpisa run ang ginatawag nga Advent Sunday. Kag may kandila nga ginasindihan kada Domingo kang Disyembre antes kang Paskua mismo. Antes sindihan may bersikulo sa bibliya nga ginabasa.

Sa banwa kang Stirling nagapreparar man ang anda munisipyo kang mga dekorasyon parehas kang Christmas tree sa tunga kang gina-agyan kang mga tawo marapit sa mga baraligyaan. Pagkatapos may mga sulo man nga nagabiritay sa palibot kang banwa nga may lain-lain nga kolor kag porma. Kang Nobyembre opisyal nga ginpasiga ang mga sulo kang Christmas tree kag sa palibot kang banwa.

Ang isara pa gid kang anda atraksyon amo ang pag-abot kang tuud-tuud nga reindeer. Kun sa Pilipinas makita ta lang ang reindeer sa mga sine kag litrato. Rugya may tuud-tuud gid sanda nga ginadara sa banwa halin sa uma. Duro nga mga tawo ang naga-agto ilabi na gid ang may mga bata para makita ang pag-abot kang reindeer kag pagpasiga kang sulo. Amo run dya ang umpisa kang andang selebrasyon kang Paskua.

May rugyan man sanda nga grotto ni Santa Claus sa sulud kang mall. Ang mga bata nagapapiktyur kay Santa Claus. Naga-agwanta sanda ka pila para lang sa litrato nga dya. Ang mga ginikanan pasensyoso man sa paghulat. Masaku man ang baklanay kang mga regalo.

Ang mga restawran nagapakig-unong man sa pagselebrar. May ginatawag sanda nga Christmas lunch kag dinner. Kalabanan kang mga tawo sa opisina, eskuelahan kag mga grupo-grupo naga-agto sa mga restawran antes magbulagay sa bakasyon. Kag rugto sanda mag-irimaw kaun sa igma ukon panihapon. Masadya man. Luwas sa mga pagkaun – starter, mayor nga putahe, panyam-is, kag kape ukon tsa, puede man ka pili kang iban nga mga irimnun. Sa iban nga ugar may rugyan man nga Christmas party kung sa diin may saot-saot, may pasipal, kag syempre mga pagkaun kag inum-inum.

Luwas sa mga pagkaun kag irimnun, may Christmas cracker man. Bukut tana dya ti pagkaun kundi daw sipal-sipal lang. Ang korte na daw bahul nga putos kang dolce. Sa sulud may korona nga papel, may siripalan ukon gamay nga butang sa balay ukon opisina, tapos may mga jokes, pamangkot, paktakun ukon mga binalaybay nga nakasulat sa papel. Ginabuksan dya antes magkaun samtang nagahulat mag-abot ang pagkaun. Darwa ka tawo kinahanglan magbukas tungud dapat ang darwa ka punta kang cracker butungun para maglupok ang gamay nga pulbura sa sulod. Sa sulud makita ang mga ginmitlang ko kaina nga mga bagay. Ang korona nga papel suksukun habang nagakaun. Kag basahun kun ano ang nakasulat sa papel. Makadugang man dya sa kasadya kang pagkirita-ay kag irimaway.

Christmas cracker
Christmas cracker

Sa mga syudad may mas bahul pa gid sanda nga selebrasyon, parehas abi kang Christmas Market. Daw perya kun sa atun. Halin dya sa tradisyon nga German Christmas market, kun sa diin mga produkto kang Germany ukon Alemanya ginadara kag baligya rugya. Sa kadya nga mga panahon, ang iban man nga mga lugar sa Europa nagabaligya man kang anda produkto rugya. Duro ang mga bagay-bagay nga makita kag mabakal, kag may mga pasipal man ilabi na gid sa mga bata. Parehas kang ferris wheel, baroto-baroto, tren-tren, tira-tira, bola sa tubig, kag ice skating.

Kalabanan man sa mga tawo nagabutang kang Christmas tree sa anda mga balay. Bisan may mga plastic nga baligya, mas duro pa gihapon naga-usar kang tuud-tuud nga tanum. May mga uma nga amo dya ang anda negosyo. Nagapatubo sanda kang mga puno kag ibaligya pagrapit run ang Christmas. Ang mga tawo naga-agto gid sa mga baraligyaan sa mga uma kag garden centres para magbakal kang tuud-tuud nga kahoy para sa Paskua. Kun sa Pilipinas, Setyembre pa lamang naga dekorar run kita, rugya tana mga sanka semana antes kang Paskua ilabi na gid kun ang tuud-tuud nga tanum ang gamitun. Tungud malaya man ang mga dahon ukon nagataktak pagkatapos mga darwa ka semana.

Tuod-tuod nga Christmas tree
Tuod-tuod nga Christmas tree

Sa simbahan, masadya man ang selebrasyon. Amo gid dya ang pinakamasadya tungud nakaintindi ang mga tumuluo kun andut may Paskua. Nagakalipay kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa ana gintugro nga regalo kanatun, ang kaluwasan kay Kristo Hesus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.