Ang May Integridad

Bisan ano lang nga maagapan ka alima pagahimuon, paga-obrahun nga may kakusog. Ecclesiastes 9:10 Siguro pareho lang nga ako isara ka tinuga, wara ti kon ano nga partidos ukon indi sa grupo ka may kapareho ang mga gusto ukon mga kaugalian. Akun mahambal ang akun naisipan nga malaka lang ang Kristiyano nga gusto mag-agto sa…

Mapainubuson nga Tagipusuon

"Panan-awan sa Adlaw," ang blog ni Nanang Nenen umpisa kadyang Enero nga tinguhaan na magguwa kada Biyernes. Nalipay gid tana nga makasulat sa Kinaray-a bangud buhay run tana nagauli sa America. Halin tana sa Patnongon, Antique. Mabasa ang iba na nga sinulatan sa seksyon nga 'Tagpasakup' sa ngaran Elma Ayson-McKeown. - Pangga Gen Nasulat sa…