Ang May Integridad

EcclesiastesBisan ano lang nga maagapan ka alima pagahimuon, paga-obrahun nga may kakusog.
Ecclesiastes 9:10

Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nang Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Siguro pareho lang nga ako isara ka tinuga, wara ti kon ano nga partidos ukon indi sa grupo ka may kapareho ang mga gusto ukon mga kaugalian. Akun mahambal ang akun naisipan nga malaka lang ang Kristiyano nga gusto mag-agto sa pagka- ministro kag duro ang gusto nga makanegosyo, magtuon sa mataas nga edukasyon para maging doctor, nurse, maestro, maestro kag iba pa nga kon ano pa nga okupasyon nga magamit na sa anang buasdamlag. Ang gusto ko kabilang lamang sa vocational nga serbisyo Kristiyano.

Indi ko makita ang kabuhi nga napihak sa pampubliko kag pampribado. Wara ti kaugnayan sa relihiyon kag pagkabalaan. Ang tanan nga dya ay isara ka bukas nga lugar kang pagkabuhi serbisyo bag-o kag una para gid sa atun nga Dios.
Ang akun paglaum amo para makita ang isara ka grupo ka mga kabataan Kristiyano nga nagapanguna sa komunidad sa pagpamatuod sa atun bilog nga kalibutan. Magadara ka matam-is kag mayad nga mensahe sa mga merkado ukon lugar sa pagtipon-tipon: sa Facebook, Twitter kag sa iba pa nga site. Buot hambalun, iririmaw nga paga-istoryahun ang makatugro kasadya kag mayad nga leksyon sa kada isara ilabi na gid ang makabulig sa espirituhanun nga pagkabuhi.

May nakilala ako nga akun nahambal. Isara ka laki, bataun pa kag napamangkot ko sa akun pagbisita kon ano ang plano na sa anang buasdamlag. Ang sabat na: “Ay ti katapos ko lang sa Law School.” Nakapayuhom dya kanakun kang ginpamangkot ko kon paano na ginalauman ang paggamit na sa pag-ensayo ukon training na sa batas. Ang sabat na: “Gusto ko mangin isara ka tawo nga may integridad sa kasagad sa batas.”

Integridad. Amo dya ang mapinakamanami kag mapreska nga tinaga. Nagapakita, nagapalarawan kag nagapahalimbawa sa matuod nga prioridad bilang isara ka nagahimo, nagaobra ka batas kag dapat man gid mangin-isara ka huwaran sa tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan: Ang May Integridad!

Ako mismo makahambal nga dapat gid man bisan sa ano man nga butang nga ginaatubang sa pagkabuhi, dapat makita ang mayad kag makatugro ehemplo sa iban kag mangin dungog. Nga sa bisan sa ano nga pagtiraw sa kabuhi, dyan sa gihapon ang mapinadayunun nga paghimakas. Nga makita ang bunga kang pag-antos bisan maatubang ang mga temptasyon; dyan mismo makita nga ikaw may pagsarig ukon pagtuo sa Dios, nga amo ang nagagiya kag nagatugro kang kabaskug sa pag-atubang kag sa paghimo kang tanan nga mga hirimuon adlaw-adlaw bisan pa nga may mga kabudlay kag pag-antos. Huod, himuon ang tanan nga may integridad.

4 thoughts on “Ang May Integridad

 1. Nong Bebot Dutalia Celorico, Way2 kag my dear grace…mel , duro gid nga salamat kaninyo sa pagbasa kag sa pagkomento rugya sa balay sugidanun..
  salamat sa inyo nga tanan tanan..magpadayon lang kita nga may pagsarig kag pagpasalamat nga may pagdayaw sa atun Mahal nga Dios.

  Like

 2. Many people don’t realize the extent to which stories influence our behavior and even shape our culture. Think about how Bible stories teach the fundamentals of religion and rules of conduct. Think of the fables and parables that molded your values. Think of how stories about your national, cultural or family history have shaped your attitudes about yourself and others.,, you nailed it all down nanay…

  Like

 3. Wow, nalingaw gid ko basa ka mga ginsulat mo dya Nen. Nami gid man kon tanan kita o tawo mga mayad kag huwaran kay kon ang tanan naton nga ginahimo ay mga kaayohan kag may pag tuo at kahadlok sa aton makagagahom o Dios, tungod kon mayad ang imo binuhatan maya man ang imo maaguman. Ang aton mahal na Dios ang gagiya sa aton oras-oras kon ano man ang aton ginahimo ridya sa kalibutan.

  Like

 4. manami gd man ang tanan nga nabutang o ang nasulat mo nen,matuod gd man nga ang tanan nga ang kada isara ka tawo,kon ano ang anang nadangat labi n s pagtuon,mataas man ang marka nga anang nabuol pagkatapos n eskwela,dapat gd nga mgpasalamt s atun Mahal nga Ginoong Diyos nga amo ang ngbantay hasta nga makatapos kaw s kurso nga imo gnbuol s pgeskwela hasta nga makita ka kang mayad nga obra,ang tanan ay kinahanglan gd nga ipasalamat s Mahal nga Diyos..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.