Ang Pagbisita ni Kiko

Bahul nga Belen.
Bahul nga Belen.

Nang Jigsz/Byahe sa Kinabuhi
Nang Jigsz/Byahe sa Kinabuhi
Ang bana ko kilala sa hayu na nga “Key.” Tawag ko kana “Kiko.” Kunsayuron, tana ang akun key. Nagsantu man sa ispeling kag Kinaray-a/Tagalog.

Kang nagligad nga bakasyon, nag-bisita tana rugya kanakun. Mayad run lang nga rugya tana hay may imaw ako. Ang amun eskuelahan nagsarado halin kang Christmas asta bag-ong tuig, mga darwa ka semana gid. Luwas pa dyan karia, tungod bakasyon, ang iskedyul kang bus ginsunod ang Sabado nga iskedyul. Malaka lang ang byahe, kag may apat pa ka adlaw nga wara gid ti bus tungod sa Paskua (25-26 Disyembre) kag Bag-ong tuig (1-2 Enero). Sa kanamun nga mga estranghero, limitado ang amun lagaw kun wara ti bus. Ilabi na gid nga naga-estar ako sa sagwa kang banwa. Gani nasadyahan ako nga may imaw ako sa mga tyempo nga to nga daw kaluya kag kalinung ang palibot. Luwas pa nga tyempo kang tag-ramig, ang mga tawo nagabukot lang sa anda balay ukon nag-byahe sa iban nga lugar nga mainit. Daw nadura man ang akun kaluya kag kahidlaw hay may imaw ako nga ma-istorya – aga, hapon kag gabii. Nasadyahan man ako nga may imaw ako maglagaw-lagaw kag magkaun kang akun ginraha ukon di gani sa mga karan-an sa sagwa. Bisan tuod nga naanad man ako mag-isahanon, kag may mga abyan man rugya, pero lain gid tana nga ang esposo mo ang imo imaw. Tungod amo ra tana ang desinyo kang Gino-o nga mag-imaw ang bana kag sawa, gani nga kun marayu sanda sa sara kag sara, daw kakulang gid ang pagpangabuhi.

Sa amun pag lagaw-lagaw rugya duro man amun gin-agtunan nga hindi ko ma-agtunan kung ako lang isara. Parehas abi kang anda nga sinehan, kun sa diin ginsaylo nanda sa lugar sa likod kang estasyon kang tren. Kang una may gamay sanda nga sinehan rugto sa tunga kang banwa kun sa diin hulas lang agtunan. Ang bag-o nga lugar sa banwa man gihapon ugaring wara ti bus nga naga-agi direkta. Kinahanglan maglaktud sa overpass para makasaylo sa pihak nga karsada. Tapos paranawun pa kun sa diin mag-agi sa sangka bakante nga lote. Daw kaharadluk panawun kung naga-isarahanun ilabi na gid kun madulom.

Sinehan sa Sterling.
Sinehan sa Sterling.

Moderno man ang anda sinehan. Sa tiketan pa lamang, wara ti may nagabaligya nga tawo. Sa vending machine ang pagbakal kang ticket. Touch screen. Pili-un mo ang sine nga gusto mo sa may screen, ang oras nga gusto mo, kun pira kabilog nga tiket, kag kug ano nga klase kang tiket, parehas abi kung bata, estudyante, teen-edyer, adult, mal-am, pamilya (2 ka bata kag 2 ka adult). Lain-lain ang presyo depende sa kun ano ang imo istatus. Pagkatapos pili-un kun diin gusto mo magpungko, kag pag-ka-gwa kang presyo, magbayad paagi sa debit/credit card. Pagkatapos mabaton ang detalye kang card kag ma-aprub ang bayad, ang tiket maggwa sa machine.

Luwas sa lantaw sine, naglagaw man kami sa mga marapit nga syudad parehas kang Edinburgh kag Glasgow. Ang Edinburgh ang kapital kang Scotland kag ang sentro kang gobyerno. Ginakilala man ang Edinburgh nga sentro kang mga bagay nga related sa arts. Ang Glasgow ginakilala nga sentro kang negosyo kang Scotland. Tren ang ginasakyan namun mag-agto sa mga syudad nga dya, bisan may bus man. Mas na-nami-an kami magsakay sa tren tungod mas komportable pero mas mahal gawa ang plete. Nasadyahan man kami sa amun paglagaw. Duro amun mga nakita. Ang masadya hay gin-usar namun ang GPS sa cellphone para matultulan ang mga lugar, parehas abi kun sa diin kami magkaun, kag kung paano magbalik sa istasyon kang tren.

Kada adlaw naga-panaw-panaw man kami sa palibot. Kang Christmas kag bag-ong tuig, nagsirak man ang adlaw bisan maramig. Sarado ang mga baraligyaan bisan supermarket. Mga pira lang kabilog ang nagalagaw. Kalabanan mga may ayam nga ginalagaw nanda. Mga tawo nga nasug-alaw namun naga-greet man kang Happy Christmas kag Happy New year! Bisan indi namun kilala, te nasadyahan man kami sa amun paglagaw-lagaw. Kag ka-kyut kang mga ayam.
Ugaring samtang nagadalagan ang mga inadlaw nag-abot gid ang tyempo nga tapos run ang bakasyon. Daw naluyahan man kami kun pinsarun nga mapanaw run balik si Kiko sa Thailand kag ako mabilin rugya. Ginhatud ko tana sa airport, kag pagbalik ko sa akun gina-istaran nabatyagan ko gid ang kaluya tungod tama kalinung ang palibot. Man-an ko nga maintindihan kang halos tanan ang baratyagun nga dya.

Sa tunga kang akun kaluya nagpasalamat man ako sa Ginoo nga gintugruan na kami kang tyempo mag-imaway ilabi na gid sa nagligad nga darwa ka semana nga gina-konsiderar kang mga estranghero nga mga estudyante rugya nga “pinakaluya”. Ginapinsar ko na lamang nga sa sangka bulan manugpauli man ako sa Thailand.

Nag-umpisa run ang akun countdown.

6 thoughts on “Ang Pagbisita ni Kiko

  1. huud sakto gid ria nga ang Ginoo lang ang atun masarigan sa adlaw2…amo ra nga bisan uran kag snow kag maramig kada domingo ga-agto gid ako sa worship service sa church sa banwa
    bisan pa nga wara gid ako kakilala sa simbahan, salamat man sa pagbasa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.