Ang Pagtuo Sangka Hardin ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

Ang mga bulak sa hardin ni Nay Elma.
Ang mga bulak sa hardin ni Nay Elma.

Colosas 2:5 “ Hay bisan wara ako rugyan kaninyo, daw rugyan man angud ako tungud nga ginadumdum ko kamo permi, kag nagakalipay gid ako hay naman-an ko nga mayad ang inyo nga pag-irimaway kag malig-un gid ang inyo pagtuo kay Kristo.”

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Ikaw bala may pagtuo? Bisan pa labaw sa tanan pagtuo sa Diyos, kinahanglan man natun ang pagtuo sa tanan nga sanga kang atun kabuhi: sa pamilya, obra, kag sa nagkalain-lain nga pakipagrelasyon, amo man sa atun mga handum.

Kinahanglan natun ang pagtuo para sa paraabuton. Ang pagtuo nagatugro kanatun kang kalipay kag kusog. Rugya sa pagtuo nagahalin ang disiplina. Kag sa pagtuo sa atun Mahal nga Makaako, rugyan ang pagsarig kag paglaum kag pagkalipay.

Baskug kita sa pagresistar kang pagbag-o bisan nga ang nagligad nagbunga kang mabudlay, masakit kag ang mga pamaagi indi man gid makaprodukto kang mayad kanatun. Mas gusto natun ang seguridad kang atun nagligad sangsa wara it kaseguraduhan nga paraabuton. Pero ang indi maman-an nga matabo sa atun kabuhi nga atun man gid dya pagaatubangun amo ang nagapabaskug kang atun pagtuo sa Dios. Kon sa akun lang, kon maman-an natun ang kon ano nga matabo, ay ti, indi na natun kinahanglan ang pagtuo!

Halin sa hardin hasta sa lamesa ni Nay Elma.
Halin sa hardin hasta sa lamesa ni Nay Elma.

Kon atun maman-an ang matabo sa pira ka maabot nga una, darwa ukon napulo ka tuig kang atun kabuhi, ano ang dapat mo himuon sa pagpanakayun sa amo nga dalan kang pagkabuhi nga gusto mo? Ay sigurado man gid nga imo dya pagatugruan kang imo mga tinion, pagahandaan kag pamensaran kon ano nga mga pamamaagi nga ang indi mo gusto nga matabo indi gid matabo. Gustuhon mo na lang ang tanan nga matabo amo ang mayad. Parehas bala ka trahedya nga natabo sa akun kabuhi, kon akun lang naman-an dapat raad nga akun ginpabag-o ang amo nga hitabo kag sigurado gid nga ginhandaan ko para indi matabo. Raad indi ako nakatugro ka bahul nga kabug-atan sa akun pamilya. Indi ko man raad mabaton ang natabo kay duro mga pagbag-o akun pagaatubangun, pagatun-an hasta kadya nga mga inadlaw halos indi masarangan kon wara ang bulig kang iba.

Ang tanan may pagbag-o. Batunon man ukon indi, ikaw mismo magaatubang amo nga wara ikaw it choice kundi magtanum kang pagtuo, parehas kang hardin, nga kinahanglan man magbungkal kang lupa kag magtuo nga mabuhi ang imo gintanum. Hasta nga mamulak kag mamunga. Ang imo produkto bunga kang imong pagtuo. Kag imposible nga ndi mamulak ukon mamunga kon ikaw nagapati kag nagatatap kadyang pagtuo kada adlaw paagi sa pagbunyag, pagpanghilamon, amo man ang pag-istorya sa imong mga tanum parehas nga sanda sangka pinalangga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.