Tunog kang Paghigugma ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Nay Nenen/Panan-awan sa Adlaw
Tunog kang Paghigugma

Kon kaisa naisip ko nga ang paghigugma daw tunog
Nga nagahalin sa kada kuwerdas kang gitara
May mga paghigugma nga gamay, manipis, kag mataas
Pareho kang tunog ka nauna nga kuwerdas.

May dyan man nga bahul kag bilog
Parehas ka urihi nga kuwerdas nga manaba kag mataas,
Nagakahulugan nga nagapadismulado kag sobra.

Indi parareho ang tunog kang gitara.
Indi man parareho ang kadasigun kadya.

May tunog nga mahinay,
Kag ginaparehas ko sa paghigugma nga ginatago.
May dyan man nga madasig maghigugma,
Wara run nagaisip kag nagapadali-dali.

Gusto ko makatugtog kang isara nga kanta
Maipabatyag ko gamit ang gitara,
Isara ka tunog nga nagakahulugan kang paghigugma.

Bisan ano pa man ang sitwasyon
Ang akun pagaatubangun kadya,
Ano man nga sakit ang atun ginabatyag,
Tandaan, tukarun natun ang paghigugma.

Ang akun ginapangamuyo sa Makaako
Nga kabay sa tunog nga nagaguwa
Sa atun mga tagipusuon
Magatunog dya it husto kag manami.

One thought on “Tunog kang Paghigugma ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

  1. I’m so proud of you my dearest Sister! I always loved all your poem, a gift from God! Thank you for sharing about “LOVE”. I hope someone out there will be touch and inspire to know what is pure Love.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.