Ginlingling Ko ang Darwa ka Láki nga Nagapangihi sa Praga ni JOHN IREMIL E. TEODORO

"Ginbata si Kafka sa Praga kang 1883 nga kato sentro kang Bohemia nga sakëp kang Austro-Hungarian Empire. Kadya ang Praga ang kapital kang Czech Republic. Sa siyudad nga dya tana nagbahël, nag-eskuwela, nag-obra, kag nagsulat. Tëngëd darwa ka gabii lang kami rugto kag may sangka adlaw lang ako nga maglibot, ginpangako ko sa akën kaugalingën nga bisan ang museo na lang nga dya ang agtunan ko okey rën ako. Amo ria pag-check in namën sa hotel, nangayo dayon ako kang mapa kag ginpangita kon sa diin ayon ang museo. Medyo rayë sa amën hotel pero puwede panawon."

Balay sa Bîbîan kang Lake Lenhovda ni John Iremil E. Teodoro

"Kang ginpamëtang ni Margarita ang mga irimnën kag karan-ën sa lamesa, mas nangin Jane Austen rën gid ang eksena: gamay nga termos nga may disenyo kang peras nga buta kang maisëg nga kape, darwa ka bandehado nga metal nga nahapinan kang napkin nga may mga rosas kag buta kang tatlo ka klase kang cake kag cookies, kag gamay nga pilak nga sërëdlan kang sugar cubes kag gamay nga porselana nga pitsel nga may sëlëd nga fresh milk hay naghambal si Mimi nga nagagamit ako kang gatas kag kalamay sa akën kape. Black coffee abí ang uso sa Sweden. Sangka pitsel nga flower saft tana ang para kay Juliet."

“Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag

Libat ang Kabuhi ni John Idagdag Ang una nga tikang mangin urihi man, Sa kadasig ta magakuri man kita, Sa pagpamahulay, may pagmara, Libat ang pagpanakayon; budlay usuyon. Kon may putukputukan, may sadsaran, Pagatangraun ikaw, sunod ikaw magakuob man, Sa imo kabaskug may kahina nga magasunod, Libat ang Kadarag-an, indi maangkon kang tanan. Sa paghalayhalay,…

Philippine Ajumma

By Linda Arnaez-Lee (Translation from Kinaray-a by Jose Edison C. Tondares) “Getting a husband is like gambling. You never know if it is good luck or bad luck that will hit you. That is why it is better for you a get a husband from somewhere near. If your husband hurts you, you can easily…

Ramil P. Martinez & Stephen Louie R. Checa, mga Busalian sa PADYA KINARAY-A ’12

Ginpadyaan ang panaysayun nga "Sikad Pa-Bicol" ni Ramil P. Martinez, taga-San Jose, Antique kag sangka empleyado sa Hall of Justice kang probinsya kag aktibo nga myembro kang The Antique Outdoors (TAO) bilang Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2012. Napangulintasan tana kang Medalya ni Maniwantiwan, nakabaton kang Sertipiko sa anang titulo…