Philippine Ajumma

By Linda Arnaez-Lee (Translation from Kinaray-a by Jose Edison C. Tondares) “Getting a husband is like gambling. You never know if it is good luck or bad luck that will hit you. That is why it is better for you a get a husband from somewhere near. If your husband hurts you, you can easily…

Sugidanun kang Kalangitan

NI EARLY SOL GADONG Kang una nga tyempo, iririmaw nga nagapuyo bilang mag-asawa sanda ni Adlaw kag Bulan. Ginapabugal ni Adlaw ang ana kasanag nga makatao ti kabuhi sa mga tinuga kang duta. Ginahalukan na ang mga tawong-duta agud mag-angkun sanda kang duag nga kaangay kang lupa. Ginahakus na ang mga tanum kag ginaapuhap ang…

Baylo sa Gintugro

"Nagpanaw takun nga may ginalukdo nga paminsaron. Naghapit takun sa simbahan kang plaza kag nangamuyo nga may kapagrus nga du’kar-on ko lang nabatyagan. Sa pagsaka kang bulan sa langit, ginhalad ko kay Miguel ang akun lawas kag sa mga espiritu ang akun panaad. Man-an ko nga nabatian nanda ang akun panawagan hay sa sunod nga pagsab-og kang mga binhi sa duta, nabatyagan ko man ang pagtubo kang binhi sa akun taguangkan."

Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako kag iba pa nga binalaybay

NI STEPHEN LOUIE R. CHECA Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako Migo Beloy naman- an mo bala Nga luyag ko mangin kaangay kang estatwa mo sa plaza? Naima gid takun kang estatwa mo nga wara gareklamo Sa uran, init linog kag bagyo Kag sa pihak kang mga naga labay nga mga delubyo Sa…

Sangka Adlaw nga Paghanduraw kag iban pa nga binalaybay

NI GIL MONTINOLA SANGKA ADLAW NGA PAGHANDURAW Mahugot ang kapyot kang balagon sa puno Ginsigurado kang anang ugat ang kapag-on kang kabud Nagapanultol dya sa lawas kang kahoy Mabakod ang andang imaway, wara bulaganay Batyagan ko ang init kang mga kupu mo, Palangga Ako dulang ang nagaisahanun nga nagapanaw Rugya sa daray-ahan, tulad nga hapon…