Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako kag iba pa nga binalaybay

James Singlador
NI STEPHEN LOUIE R. CHECA

Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako

Migo Beloy naman- an mo bala
Nga luyag ko mangin kaangay kang estatwa mo sa plaza?

Naima gid takun kang estatwa mo nga wara gareklamo
Sa uran, init linog kag bagyo
Kag sa pihak kang mga naga labay nga mga delubyo
Sa gihapon ang dagway mo,galaum kang pagbag-o-
Daw parehas lang nga kaimaw namun sa gihapon
Ang buhi mo nga mga damgo sa mga piningas kang kahapon
Sa diin wara it kahadluk kaw nga nagpakigbato
Lamang amun maangkun, handum kang tagipusuon.

Daad Migo Beloy salsalun man ang akun butkun
Agud sa pagbayaw kang paghidaet, indi ako pagkapuyon.
Bisan pa nga ang akun palibot nagapabulag-bulag
Sa senyales kang paghiusa nga nangin imo apa nga panawag,
Kabay nga kaangay kang imong estatwa, padayon ko nga ipabutyag
Kamatuoran nga bisan ang gahum kang bala indi makarumpag.

Migo Beloy kairima man bala ang wara’t katuyuhon
Nga pag imaw mo kada gabie sa mga ipot-ipot kag bituon
Amo man ang pagpanaksi mo sa imong idalum
Kang mga sumpa kang nagahigugma nga natuman kag nagburuka-
Kaangay kang pagpamaalam kang akun mga pinalangga
Sa diin, sa gihapon ginalauman ko nga magabalik kag maga butwa
Daw handum ko nga ikaw man magabangon
Agud kami tudluan kang nakita mo nga kamatuoran
Pagkatapos mo kalagun ang mga sakun kag nagapasipala.

Ugaring Migo Beloy man-an ko nga indi run kaw magbalik
Kanamun nga padayon galaum nga makabati kang imong mga hutik
Buligi run lang kami nga maintyindihan nga labaw sa tanan
Ang handum nga kaaraydan para sa karakuan
Kga bukut ang sulud kang amun lang burugasan
Paagi sa diyang handumanan kang imong pagkabaganihan
Tudlui kami sa pagpasad kag pagpadayon kang imo gin umpisahan
Kag daad, ako, bisan kang estatwa mo lang kun mangin kaangay mo man.

Pagpamaghut

gamaghut ako
sa kanyogan kang gugma;

tuba halin kanimo
akun ginakalangkagan.

tuman ang akun pagbalik-balik
sa pagtakras sa sagapra mo nga lawas
kag tarum nga papha
bagay nga nagapailig kang dugo
sa batiis kag dapa-dapa.

ang imo mga giding
gasalugsog kang akun mga alima-
nagkibulun tungud
kang mga turumanun sa kabuhi;
bukun angay kang tapok
ko nga baratyagun-
ginpagabok kang mga tuktuk,
dalitan nga tunuk
kang kasingkasing.

bisan padayon ako
gaantos sa kasakit,
pagsaka-naug sa lantiyog nga puno,
indi ko mapunggan ang paghandum
kang imong lahin kag butung
kapin pa kang tam-is nga tuba
halin sa suwak
kang imo kaanyag-
akun lamang maangkun
kun ako magapadayon.

Panguhit ka bituon

Natak-an run takun
ka panguhit ka mga bitoon
kag itugro kanimo;
gina uyangan mo lang;

ang pinangabudayan ko
gintugro mo sa iba;
nagapangalipay tinyo
samtang ako,gapanghakruy
sa kasakit kag kakapoy
kang akun balikawang kag dughan;
darwa lang tinyo nagsipal
kang akun mga bitoon
kag pati bulan ko luyag mo pa bul-un.
Nami timo ba!
Umpisa kadya
indi run takun manguhit para kanimo
kag antes mapuas ang andang mga igpat,
tirawan ko man manguhit para sa iban-
maima gid ‘kaw
hay sa amo to nga tiyempo
kiraw run imo.

5 thoughts on “Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako kag iba pa nga binalaybay

  1. padayon datz..naluoy takun sa estatwa ni Beloy ,hehehe, sa diin run to ang damgo na? iba ang nagpulos! ang ana mga handum para sa katwahan ayhan magapabilin nga damgo lang??impossible dream. subu..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.