Bantugan sa Panulatan Kinaray-a: Bag-o nga Paindis-Indis sa Pagsulat [Update: May Kopya kang Taramdan sa Lantipulong Kinaray-a, Sangka Style Guide]

Rugya ang bag-o nga paindis-indis sa pagsulat, ang Bantugan sa Panulatan Kinaray-a. Ginapatigayon dya kang Saint Anthony's College (SAC) paagi sa anang Research, Planning,and Development Office sa pagdagyaw kang University of Antique (UA), KasingKasing Press, kag Balay Sugidanun. MEKANIKS KANG BANTUGAN SA PANULATAN KINARAY-A Pagsurondan Pangkabilogan 1. Ang paindis-indis bukas sa tanan nga pumarasakup magluwas sa mga…

‘Mga Pagtiraw’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? “My sons, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives.” It is for discipline that you…

‘Sa Pagkaluwas’ ni Genevieve L. Asenjo

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Tampuhaw dyang cellphone: nagakudug ang limug sa mga letra nga nagabalita kang paghugpa kang katalagman dara kang hangin halin sa Japan, radiation ang ngaran, tuga kang pag-meltdown kang nuclear plant pagkatapos kang linog, kang tsunami, kang pagliso-alsa- kupus kang kalibutan. Gapa-abot run ang kamatayon! Nagdali-dali ako sa paghanda, sa pagpauli.…

‘Pagrespeto’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” Fathers, do not provoke your children to anger, but bring…

‘Ason’ (sangka kutsara nga istorya para sa tamad magbasa) ni Michael ‘Mike’ Q. Orquejo

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Gamay pa kag nailo sa ginikanan si Ason -- ang ngaran nga gintugro kana pag-abot na sa balay. Nakita tana ni tatay sa kamalig ridto sa taramanan nga nagahibi nga nagaisarahanon. Ginasagap na ang anang nanay nga indi na run makita. Gindara tana ni tatay sa balay agud sagudon kag…