Bantugan sa Panulatan Kinaray-a: Bag-o nga Paindis-Indis sa Pagsulat [Update: May Kopya kang Taramdan sa Lantipulong Kinaray-a, Sangka Style Guide]

Rugya ang bag-o nga paindis-indis sa pagsulat, ang Bantugan sa Panulatan Kinaray-a. Ginapatigayon dya kang Saint Anthony’s College (SAC) paagi sa anang Research, Planning,and Development Office sa pagdagyaw kang University of Antique (UA), KasingKasing Press, kag Balay Sugidanun.

MEKANIKS KANG BANTUGAN SA PANULATAN KINARAY-A

Pagsurondan Pangkabilogan

1. Ang paindis-indis bukas sa tanan nga pumarasakup magluwas sa mga katapo administratibo kag mga hurado kang Bantugan sa Panulatan Kinaray-a;

2. Ang mga pasakup sa paindis-indis dapat nakasulat sa Kinaray-a;

3. Ang mga pasakup dapat orihinal nga buhat kag tagsulat.

4. Ang mga kategorya kang paindis-indis amo ang sinanto nga pambata (nursery rhymes); sugidanun para sa kabataan; binalaybay; kag nobeleta

5. Ang paindis-indis opisyal nga nakatalana halin sa 1 Disyembre 2018 kutub sa 31 Enero 2019; ang mga nagdaug pagakilalahun sa 14 Febrero 2019 sa St. Anthony’s College;

6. Ang indibidwal nga huwadtarung (copyright) kang mga pasakup nagapabilin sa tagsulat pananglit sa pagpasakup sa paindis-indis ginatugroan kang pumarasakup ang tag-organisa ka awtoridad nga ibalhag sa imprenta, ukon porma elektronika ang pinasakup nga entrada;

7. Sa bahin kang pag-usisa kang kalig-on kang mga pasakup sa lantipulong kag para sa mga kabangdanan kang pagbalhag, ang pangunahun nga taramdam kang mga hurado kag editor amo ang libro nga Taramdan-Sa-Lantipulong-Kinaray-a

 

Pagsurondan sa Pasumite kang Pasakup

1. Ang mga pasakup dapat naka-encode sa bugu (8” x 11”) nga bond paper, sa tatlo ka kopya; kag may 1” nga giliran. Ang pag-encode dapat nagagamit kang Times New Roman ukon Cambria, font size 12;

2. Ang pang-encode kang sinanto pambata, sugidanun para sa kabataan, kag nobeleta dapat naka 1.5 nga espasyo; ang binalaybay, sa 1 espasyo ukon suno sa porma nga ginatuyo kang manunulat;

3. Ang sang ka pasakup sa sinanto pambata dapat koleksyon kang kinse (15) ka bilog nga sinanto pambata nga nagasunod sa sang ka pangkabilogan nga tema. Ang koleksyon dapat may pangkabilogan nga titulo. Ang kada sinanto sa koleksyon dapat indi magsobra sa 40 ka tinaga gamit ang Microsoft word count. Mas ginapakamayad kon ang tema sara sa mga nagasunod: pag-amlig sa kadunaan; pagpalangga sa pungsod; bisan ano sa mga Kristiyano nga kabilinggan; pagpasanyog kang paghidaet kag paghiriusa; bugal-Antiqueño; kapisan kag pagkamabinuligun; ikaayong-lawas.

4. Ang sang ka pasakup sa sugidanun pambata dapat koleksyon kang lima (5) ka bilog nga mga sugidanun pambata kon sa diin ang kada sara may mabaskug kag masin-aw nga leksyon moral nga makabulig sa pagpasad kang mga mayad kag pangunahun nga mga kabilinggan. Ang koleksyon dapat may pangkabilogan nga titulo. Ang kada sugidanun sa koleksyon dapat indi magsobra sa 900 ka tinaga gamit ang Microsoft word count.

5. Ang sang ka pasakup sa binalaybay dapat koleksyon kang pulo (10) ka bilog nga mga binalaybay kon sa diin ang kada sara dapat indi magkubus sa pulo ka linya. Ginapakamayad nga ang bilog nga koleksyon may ginasunod nga tema.

6. Ang sang ka pasakup sa nobeleta dapat sang ka bug-os nga nobeleta nga dapat indi magkubus sa 8,000 ka tinaga gamit ang Microsoft word count. Ang manunulat sarang maggamit kang bisan ano nga tema pananglit ang tag-organisa nagareserba kang kinamatarung nga magdiskwalipika kang mga materyales nga subersibo, ukon nagasakdag kang gyera, diskriminasyon sa rasa, relihiyon, sex & gender, kag historical revisionism.

7. Ang tanan nga kopya kang pasakup dapat wara it pagkilalhan kang manunulat magluwas sa bansag-panulat (pen-name) nga mismong manunulat ang nagpili;

8. Ang tatlo ka kopya kang pasakup dapat nakasulud sa sangka sobre-manila nga nalakipan kang sang ka selyado nga letter-sized nga sobre kon sa diin nakasulud ang pagkilalhan kang manunulat: bilog nga ngaran, adres kag contact number. Ang sobre kang pagkilalhan dapat naka-label sa guwa kang titulo kang koleksyon kang pasakup; Ang sobre-manila dapat naka-address sa:

The Secretariat / Bantugan sa Panulatan Kinaray-a / Research, Planning & Development Office / St. Anthony’s College / Gen. Fullon St. / Brgy. San Angel / San Jose de Buenavista / 5700 Antique / Philippines

Ang mga pamangkot bahin sa paindis-indis sarang i-mensahe sa Facebook Page kang Bantugan sa Panulatan Kinaray-a.

9. Ang premyo sa mga magdaug: P7,000.00 kag sertipiko sa Una nga Padya; P5,000 kag sertipiko sa Pangarwa nga Padya; P3,000 kag sertipiko sa Pangatlo nga Padya.

10. Ang pamat-od kang mga hurado sa kon sin-o ang nagdaug indi run maligwat.

Halin ang litrato sa FB page kang Diocesan Commission on Mass Media and Social Communication – Antique.

 

Rugya ang bersyon sa English: Bantugan-Mechanics

Klik para i-download ang PDF kang Taramdan-Sa-Lantipulong-Kinaray-a

One thought on “Bantugan sa Panulatan Kinaray-a: Bag-o nga Paindis-Indis sa Pagsulat [Update: May Kopya kang Taramdan sa Lantipulong Kinaray-a, Sangka Style Guide]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.