Binalaybay ni R. Lampasa alyas Bebe Lab 

Nahulog nga bunga kang Tipulo sa semento sa s’yudad. Litrato ni Pangga Gen.

Binalaybay ni R. Lampasa alyas Bebe Lab 

 

Ang akun dughan napung-aw
sa Pamilya, sa mga pakaisa, kag sa mga barkada.
Mata ko galumaw-lumaw sa pagluru-lantaw
kon daad rugto ako, anda kaimaw.

Syudad. Syudad nga magamo,
pareho na lang kon indi ‘kaw kamaan
manukduk –
indi ‘kaw kauli temprano.
Makaon, maturog gaisarahanun
Wara’t mahimo – kapung-aw agwantahun para makatipon;
buwas damlag kang mga libayun ang sa paminsaron.
[Una na-post sa Facebook Page kang tagsulat]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.