Skip to content

Posts tagged ‘Philippine Literature’

5
Jul

Sa Ulan, Ngayong Mga Araw

Ulan kuha mula sa loob ng bus patungong Banaue (iPhone kuha ni Pangga Gen).


Sa Ulan, Ngayong Mga Araw
Genevieve L. Asenjo

1
Nagsasalita ang ulan sa kidlat at kulog,
May mga pakpak man ang iyong mga paa
Hindi ka makakauwi nang maaga.

2
Para kang nagising bigla sa iyong buhay.
Sa iyong isipan, ang mga anghel, santo’t santa.
Dumagundong ang nasaulo mong mga panalangin.

3
Nagsalikop ang iyong mga kamay at daliri.
Parang mga tubig sa magkabilaang kanal –
Sa pagtatagpo, nakabuo ng baha sa kalsada.

4
Tumatakbo ka palayo sa iyong sarili
Na parang ikaw ang dahilan ng bagyo’t baha.
Sa dulo ng iyong dila, ang pagsamo ng kaligtasan.

Advertisements
10
Jun

2 ka Binalaybay ni Jubelea Cheska Copias

Abre-Klase

Gaturuk ako sa kalangitan,
Sa mga bituon nga nagaigpat,
Patapos run ang bakasyon,
Abre-klase ruman rum-an.

Sangka semana gid lang ag nabilin,
Maeskwela ruman kita,
Mabugtaw ruman kit aka aga,
Uniporme kag sapatos liwan mabida.

Ginakarat ako mamati ka leksyon,
Garing may kulba sa akun dughan,
Ano liwat ayhan ang mga panghangkat?
Akun bala dya tanan masarangan?

Sige lang, pabay-i ang mga duha-duha:
Panumdumun ko na lang,
Ang handum ko nga ralab-uton –
Daw bituon nga buhay run ginatangra.

Sa Pag-untat ka Uran

Nagturo ang uran sa atup
Kag nadumduman ko ikaw.
Ahay, daw ka san-o lang,
Imaw pa kita rugya sa uma.

Tupad ko ikaw nga nagakanta
Rugto sa banglid diin ang hangin ramig.
Kar-on nahidlaw ako sa imong yuhum,
Kag gusto ko nga mag-uli ka run.

Naghinay ang uran, hasta nag-untat.
Napensar ko: pabay-an ta gid lang ikaw,
Hay bisan gani ang baskug nga uran
Nagaligad.