Skip to content

Posts tagged ‘Philippine Literature’

4
Aug

“Palong,” Mabugu nga Istorya ni Fonzy Samillano

“Tukib” | Litrato ni Pangga Gen

“Palong” ni Fonzy Samillano

 

Ginhakwat ni Palong ang tuwang-tuwang nga galonan kang tubig kag ginlaktud ang taramnan nga gintunga kang tikô nga kahon. Nakug-ung run ang baka, napaharunan run man ang karbaw. Sa pinsar na nagalagsanay ang kalangkag kag kalipay samtang nabati-an na ang mga harihi ka mga bayi nga nagasuba pauli halin sa banwa. Martes nga adlaw. Kasanagun pa nagdulhog si Vacion sa banwa agud magbakal kang lamayo kag baog, kag agud manglingit ka barakal kang abono kay Auring.

“Adlawun run dya. Wara pa gihapon si Nanay mo,” mahinay nga kimod ni Palong sa anang magurang nga bata nga nagakuris sa dingding nga plywood.

Wara nagpalibak, ginsug-alaw ni Alisto kang magahud nga banghol si Vacion nga nagahangus pasaka sa apat ka halintang nga hagdan.

“Gha, napatay si Manding Auring kagabi-e. Nahayblad.”

Daw kilat nga hinali nagkuris sa langit ang balita nga nabati-an ni Palong. Gindungaw na ang taramnan sa birha nga my bintana. Sa sirak kang adlaw, daw malapad dya nga linaw nga bag-ong tinughungan kang baha. Ang mga dahon kang paray nagadunglay, nalumos sa katambukon kang hilamon.

 

 

Ginsulat dya ni Fonzy Samillano, tumandok kang Laua-an, Antique. Tana sangka propesyunal nga manunudlo sa University of Antique kag nagapadayon sa pag-engganyo sa anang mga estudyante nga magsulat kang binalaybay sa Kinaray-a.

Advertisements
2
Aug

“Dalok,” Binalaybay ni Jubelea Cheska Copias

DALOK
ni Jubelea Cheska Copias
Nagbugtaw ako
Sa sangka aga nga gabaraninsuli ang palibot
Wara it paadtunan ang huyup kang kada isara
Nagaparumba kang andang kinaadman
Para sa sangka ralambuton—dungug
Bugal nga bulawan kag hangin ang andang alima
Indi makasarang maghawid—sa pagkabug-at
Daw sa into sanda sa biray
Gamwun gid ang nagakahamuok nga kataw
Nga tubig lang man ang medalya
Makawas
Nagbugtaw ako
Sa sangka aga nga gagururumon ang tanan
Ginbaluskay nanda ang mga bulawan
Ginpukaw nanda ang kataw
Kag nagbiya
Hay wara sanda it makaptan
Hangin andang alima
Ang ralambuton
Nga husto lang itaratangra