Sangka Adlaw nga Paghanduraw kag iban pa nga binalaybay

the-cresent-moon-cafe-and-studio-pottery-antipolo-e1354696769272
NI GIL MONTINOLA

SANGKA ADLAW NGA PAGHANDURAW

Mahugot ang kapyot kang balagon sa puno
Ginsigurado kang anang ugat ang kapag-on kang kabud
Nagapanultol dya sa lawas kang kahoy
Mabakod ang andang imaway, wara bulaganay
Batyagan ko ang init kang mga kupu mo, Palangga

Ako dulang ang nagaisahanun nga nagapanaw
Rugya sa daray-ahan, tulad nga hapon
Darwa ko dulang kang mga kahig ang nagay basa
Ka mga baras nga kadtong una darwa kita
Ginapahisa ako kang tubig sa paghapulas na sa pakinason
Ginahanduraw ko ang init kang imong hapulas sa akong panit
Luha ko ang kapait kang bilog nga kadagatan, Palangga

Nagharuk run ang bulan sa gintaipan
Nagtugro ligwa ang kasanag sa kadulom
Nagkuro sa hangin kang kagab-ihon
Ang huni kang sirumsirum sa kanta kang mga paka
Malum-ok nga amba sa akon nga talinga
Ginaaningal ko ang imong limog, Palangga

Bulahan ang bulan sa bituon
Kinahanglan ang kada sara sa kadulom
Kadulom ang kinanglan para makita ang andang kasanag
Natak-an run ako magpanilag kananda nga darwa
Hay mata mo ang ginaturok ko, Palangga
Pasensia, wara ako nga mapahid kang imong luha

SA SULOD NAKUN

sa sulod kang akun
tururugan

may baratangan kag malum-ok
nga ulunan, para sa akun
pagturog, ako mamag-an
sa paglupad sa damgo
imaw kanimo

aparador nga nagatindog
panapton ang sulod
kag petsa kang atun
pagkabun-ag kag tanan
nga kasadya sa bilog
nga tuig

isa ka purungkuan
nga ginapungkuan ko
kon magbasa libro
nga iistorya ko
para lang
kanimo

dingding nga mahawan
bati-an na tanan-tanan
ginhawa nga madalum
kag kanta kang
mga sirumsirum

nagakudug ang kurtina
kang durungawan
daw gusto isinggit
ang imong ngaran
sa mga tini-on
nga ako nagaisahanun
kag ang init
kang imong panit
ang akun ginahandom

ANG PAGLUBAD

tulad ko nga gabii kanimo isugid
tanan nga dya. mamati lang ang habol
kag mga ulunan

pagkatapos ko basa
kang tanan nga sekreto
nga nakatago sa imo lawas
pagkatapos ko panultol
sa mga liko kag kurbada
halin sa imong batiis
paadto sa imong alipudwan
gusto ko nga ubuson ang imong
kahumot, magsupot pagkit
sa akun hunahuna
pagkatapos ko hurikap
sa kadulom, nangin
maathag ang tanan
tanan maathag kanakun
maski wara mo ako
ginasugidan kang mga daya
basta gintugru-an mo
lang ako kinamatarong
sa pag-angkun hasta
sa punta kang imong buhok

tulad ako ang masugid kanimo
kita mo daya? hikapa-hapulasa
amo ra. paghimakas sa taramnanan
kag pagpangabudlay sa katubwan
dya pa gid
batyaga sa sulod ang mga pilas
ang kugan kang akon
daan nga gugma
sa kaduruhon ka tanan nga dya
atun lang amat-amatun

itugro kanakun
ang imong palad
iduot ang imong
talinga
pamatii
ang pitik kang akun dughan
ngaran mo lang
ang ginasinggitan.

Litrato ni James Singlador

WARA AKO KAMAAN

wara ako kamaan
kon sa diin ko ikaw
pangita-on
sa mga tun-og kon aga
ukon sa uran
kon sirum

wara ako kamaan
kon sa huni
kang pispis
limog mo
nga manipis
sa talinga ko
mapahunay-hunay

wara ako kamaan
kon san-o mo ako
bisitahon
basta
basta
ikaw
ikaw lang gid
kag ang pangako
mo nga pag-uli
ang akon
ginalaum

SI LOLA

Timprano pa nagakumod
run tana si Lola. Ako duman

ang ana aga pa ginsirmunan.
Duro run ako kuno nga nalipatan,

nakatungtong lang ako sa siyudad,
tabas kang akun dila nalipatan run ang nagliligad.

Bagting kang lingganay kon kasisidmon,
wara run kuno sakalag nakun

kag ang pag-amin kananda nga kamal-aman
akun run kuno nalipatan.

Ang pagpangadi sa atubang karan-an
akun run kuno ginatalikdan.

Pati ang selpon ko sa akun alima,
ginabantayan na gid tana

hay kananda kuno kang una
sulat sa papel ang nagaangot

sa distansia ka andang mga tinaga
kang kumusta kag kahidlaw.

Daad ako ang indi na
sa hita pagkusi-on

kon sa paghigugma
tagipusuon ko ang akun
takun nga patihon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.