Sangka Adlaw nga Paghanduraw kag iban pa nga binalaybay

NI GIL MONTINOLA SANGKA ADLAW NGA PAGHANDURAW Mahugot ang kapyot kang balagon sa puno Ginsigurado kang anang ugat ang kapag-on kang kabud Nagapanultol dya sa lawas kang kahoy Mabakod ang andang imaway, wara bulaganay Batyagan ko ang init kang mga kupu mo, Palangga Ako dulang ang nagaisahanun nga nagapanaw Rugya sa daray-ahan, tulad nga hapon…

Sikad Pa-Bicol ni Ramil P. Martinez

"Ang pagbisiklita nagahalad kang duro nga kalipayan, sara run ang pagbusog kang pagka-usyoso. Ang pagkausisa sangka mabaskog nga motibasyon. Amo ra ang gintunaan kang kalalat-an ni Oedipus, nagdara kang tahu sa bulan. Ang pagsikad ko sa rayu kag bag-o nga lugar parehas kang Masbate nagbayaw kanakun labaw sa iban ko nga inagyan. Matyag ko ako si Marco Polo ga-tais kang Tibet ukon si Columbus nag-dungka sa America! "

Kalipay kang gin-angga ni Stephen Louie Checa

Dayaw sa MYH Private Resort, Culasi, Antique Kulang ang mga metapora kag tinaga Agud maipahayag ko ang kalipay Nga naglikup sa akun dila kag kasingkasing Kang tion nga ako ginsabak kag gin-angga mo Ayhan kaangay mo si Mararisun Nga nagparayu agud pangitaun ang kahilwayan Ukon sangka kubus nga gatahod kay Madyaas Ang imong dungganun nga…

Bagyo sa Kagab-ihun ni Stephen Louie Checa

ang atun pagbulagay bagyo nga nagwaswas sa kagab-ihun: hinali lang nagdinaguub ang akun dughan- ang mga tinaga kang imong pagpaalam kilat nga nagkihad kag nag sunog kang kalinung kag katawhay nga ginsaad kang atun mga handum ang pangpang kang akun tagipusuon amat-amat nga ginakabkab kang gahagunus nga ilig kang luha kag mga lay-un kang kahuyang…

SIKAD PA-BICOL (Ikarwa sa Apat ka Bahin) ni Ramil P. Martinez

Litrato: Si Ramil kag anang bisikleta; halin sa anang Facebook page. December 20, 2008. Syudad kang Iloilo – Syudad kang Roxas, Capiz Nagbugtaw ako kang mga alas sais. Hugot ang akun panurog nga sa akun pagmadmad nabuhi ang akun pagpati nga mangin manami ang dya nga adlaw: duro nga kusog, espirito sa dalanun. Nagtomar ako…