Bagyo sa Kagab-ihun ni Stephen Louie Checa

ang atun pagbulagay bagyo
nga nagwaswas sa kagab-ihun:

hinali lang nagdinaguub
ang akun dughan-
ang mga tinaga kang imong pagpaalam
kilat nga nagkihad kag nag sunog
kang kalinung kag katawhay
nga ginsaad kang atun mga handum

ang pangpang kang akun tagipusuon
amat-amat nga ginakabkab
kang gahagunus nga ilig kang luha
kag mga lay-un kang kahuyang
halin sa nagkalbo nga kabukidan
kang imong gintapas nga mga pangako

dulum ang akun palibot
kag gapungha ako sa kadalumun
kang tubig kag lao kang kasakit
ang karamig kang kasubu
kag hapdi kang pagsarahanun
gapanaludsud sa akun mga katul-anan

gintabunan run kang damul nga gal-um
ang kahawaan kang atun paghirupay
nagpirung run man ang mga bituon-
ginkapoy sanda sa pagpadab-ot kanimo
kang akun masubu nga kahimtangan

daad antes palidun kang wara it pasunaid nga hangin
ang nabilin nga dahon kang akun ginhawa
mahutik na kanimo ang hingapusan
nga pitik kang akun dughan-
ikaw gid lang ang makaluwas kanakun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.