Ramil P. Martinez & Stephen Louie R. Checa, mga Busalian sa PADYA KINARAY-A ’12

Ginpadyaan ang panaysayun nga "Sikad Pa-Bicol" ni Ramil P. Martinez, taga-San Jose, Antique kag sangka empleyado sa Hall of Justice kang probinsya kag aktibo nga myembro kang The Antique Outdoors (TAO) bilang Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2012. Napangulintasan tana kang Medalya ni Maniwantiwan, nakabaton kang Sertipiko sa anang titulo…

Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako kag iba pa nga binalaybay

NI STEPHEN LOUIE R. CHECA Si Migo Beloy, ang anang estatwa kag ako Migo Beloy naman- an mo bala Nga luyag ko mangin kaangay kang estatwa mo sa plaza? Naima gid takun kang estatwa mo nga wara gareklamo Sa uran, init linog kag bagyo Kag sa pihak kang mga naga labay nga mga delubyo Sa…

Kalipay kang gin-angga ni Stephen Louie Checa

Dayaw sa MYH Private Resort, Culasi, Antique Kulang ang mga metapora kag tinaga Agud maipahayag ko ang kalipay Nga naglikup sa akun dila kag kasingkasing Kang tion nga ako ginsabak kag gin-angga mo Ayhan kaangay mo si Mararisun Nga nagparayu agud pangitaun ang kahilwayan Ukon sangka kubus nga gatahod kay Madyaas Ang imong dungganun nga…

Bagyo sa Kagab-ihun ni Stephen Louie Checa

ang atun pagbulagay bagyo nga nagwaswas sa kagab-ihun: hinali lang nagdinaguub ang akun dughan- ang mga tinaga kang imong pagpaalam kilat nga nagkihad kag nag sunog kang kalinung kag katawhay nga ginsaad kang atun mga handum ang pangpang kang akun tagipusuon amat-amat nga ginakabkab kang gahagunus nga ilig kang luha kag mga lay-un kang kahuyang…

Panguhit ka bitoon ni Stephen Checa

Natak-an run takun ka panguhit ka mga bitoon kag itugro kanimo; gina uyangan mo lang; ang pinangabudayan ko gintugro mo sa iba; nagapangalipay tinyo samtang ako,gapanghakruy sa kasakit kag kakapoy kang akun balikawang kag dughan; darwa lang tinyo nagsipal kang akun mga bitoon kag pati bulan ko luyag mo pa bul-un. Nami timo ba! Umpisa…