Gugma sa Kaumhan ni Stephen Louie Checa

Kay Shan sa anang pagpanaw sa kadya nga tinguran imawun ko ang mga kanuyos kag dulungan sa pagpanggas kang sinala mo nga binhi rugya sa tabungos kang atun mga panaad; rugto sa taramnan kang gugma nga ginligis kang akun kaisug, idar-un ko nga may pagtoo ang mga gutok kang paglaum nga nasulud sa tabig kang…