Gugma sa Kaumhan ni Stephen Louie Checa

Kay Shan sa anang pagpanaw

sa kadya nga tinguran
imawun ko ang mga kanuyos kag dulungan
sa pagpanggas kang sinala mo nga binhi
rugya sa tabungos
kang atun mga panaad;
rugto sa taramnan kang gugma
nga ginligis kang akun kaisug,
idar-un ko nga may pagtoo ang mga gutok kang paglaum
nga nasulud sa tabig kang kasadya;

panggabuton ko sa akun paino-ino
ang mga luyaw kag mapintas nga hilamon
kag ang akun balhas kang kakunyag magahilo
sa magaut-ut kang atun mga damgo;

ang imo ngaran mangin hayahay
sa tagsa ka kinahon kang akun kasing-kasing
timaan nga ikaw gid lang ang may gahum sa pagpanag-iya
kang tagsa ka pasi kang akun kaugalingun.
hulatun ko ikaw sa tag-arani
imaw kang imong garab kag saklit;
tiponon ta ang mga bulawanun nga bunga kang gugma
nga naangut sa mga laylay kang kabuhi.


Litrato: Prianas Falls, Bayombong, Nueva Vizcaya, Philippines ni James Singlador.

Angay kang Suba

Angay kang suba
Magailig ako nga malaumun
Sa dagat kang imong kakagha
Handumun ko ang malum-uk nga bibig
Kang imo daray-ahan
Nga nagpadimat kang bertuldo nga balud
Sa pagharuk liwan

Angay kang suba
Dar-un ko ang mga bukad kang paglaum
Nga nagkararitak sa kabukidan
Kag ang tagsa ka saringsing kang kabuhi
Nga naputos sa rurok kang pagpalangga
Mangin para lang kanimo

Angay kang suba
Surungon ko ang kabatuhan
Nga magalambat kang akun mga handum-
Magtindug sa gibungan kang imong kasingkasing
Samtang magakalipay ang mga luyaw nga hilamon
Sa pag-ambit kang asik halin kanakun

Angay kang suba
Handum ko nga ikaw maga-abat kanakun sa gibungan
Kag magadapit kanakun paagto sa kalalawdan
Kang gugma kag kahilwayan

_________________________

Si Stephen Louie Ramos Checa, 28 anyos, soltero,taga Piapi I, Hamtic, Antique. Ginbata kang Oktubre 27, 1983 kananday Rosemarie kag Abraham Checa. Kagurangnan sa apat nga puro laki. Nagtapos kang kurso nga AB Philosophy sa St. Anthony’s College bilang kabahin man kang lima ka tuig nga pormasyon sa St. Peter’s Seminary. Sa tulad nagaobra sa Radyo Natin San Jose Antique 91.7 fm bilang DJ, news witer/reporter, marketing officer, sound editor kag office traffic. Kun kis-a nagatukar man bilang Disco DJ/MC sa pira ka mga restawran kag bar kag mga pribado nga kasadyahan rugya sa Antique kag iban nga lugar. Pira man sa iba na pa nga huyog ang pag timpla-ligwat kang musika (remixing), potograpiya, pagraha, pagpinta kag pagdrowing, kag pagsulat.

4 thoughts on “Gugma sa Kaumhan ni Stephen Louie Checa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.