Baha sa Tag-irinit ni Randy M. Tacogdoy


Litrato: “Tattered Nets” (Kapispisan, Aklan) ni Bobby Wong,Jr (www.postcardsfrommanila.com)

Gatagiti ang sirak kang adlaw samtang kita nagapanaw
Sa idalum kang gal-um kang bougainvillea
Napupu ang mga tinaga parehas kang tarithi
Mahinay ugaring mapagrus ang kadapit nga sakit
Naglatay sa mga sanga parehas kang mga sapa sa tiguran
Kag nagtabo bilang magahud nga suba sa akun paino-ino

Gindapit ko ang imong alima agud punggan
Ang pag-ilig kang kasakit nga daw suba sa Bogo
Nga wara mapunggan kang sansalun nga tulay
Nangpapas pa gani kang mga kabuhi kag mga balay
Indi ko man mapunggan ang maramig nga tagas
Kang Bato Cueva sa imong palad

Bisan ang bukid “kisses” sa Nagbangi
Indi makapatam-is kang imong mga yuhum
Nga mas maramig sangsa gabii sa Aningalan
Sa pagkalumus kang imong paminsarun
Sa taglumapaw nga pamangkot
“Andut buhi man ako gihapon?”

Gin-anod ang imong panuruk sa marayu nga baybayun
Singrayu kang imong mga sabat sa akun pamarangkotanun
Mabatyagan ko ang pagkudug, paghugut kang imong kaput
Kag pagsambit kang ngaran kang ginadapit nga bukun akun
Ay ang bougainvillea nagkarapupu run
Ginbuslan kang maitum nga gal-um

Kag ang malubug nga baha sa imong tagiposoon nag-umpisa
Nag-arawas liwan sa imong mga mata

______________________________

Si Randy M. Tacogdoy, DPA. Anay cultural worker kang Paranubliun-Antique, naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Si Randy ang una nga tagdaug sa Padya Maragtas sa Panaysayun sa Padya Kinaray-a 2011. Ginahanda na kadya ang una nga nga libro kang binalaybay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.