Skip to content

Posts tagged ‘Mother Tongue’

17
Sep

“Nadumduman ni Tatay ang Anang Karbaw” ni Genevieve L. Asenjo

Nadumduman ni Tatay ang Anang Karbaw

Genevieve L. Asenjo  

 

Bukon dya istorya para sa mga bata

bisan pa nabatian ka mga gamay nga hinablos

dyang istorya sa piyesta kang Dao:

“Indi run namon makita si Tatay pagkatapos kang misa,”

balita ka libayon.

 

Nagkitaay kami nga magburugto sa Facebook.

 

Nagauran sa Manila, nagainit sa Hague

kag ginasagap nanda si Tatay sa Antique

sa kakulba kag paglaum

nga nagsulod sa mga balay sa banwa,

nagkaun ka mga handa, nag-inom hasta

makalab-ot sa mga istorya parehas kang 8/kilo

nga presyo kang paray kadya, kag sa Negros

ginapatay ang mga mangunguma.

Mahimo nawali dya kang pari sa misa.

Mahimo man wara. Bisan pa, bukon lang dya mga istorya.

 

“Nadumduman na gali anang karbaw nga barangut,”

sunod nga balita kang libayon, kag daw nakauli lang man

kami tanan sa balay sa pagkahamtang nga rugto gali

sa taramnan si Tatay. Napanan-awan namon pati ang karbaw,

ang kanding sa banglid sa unahan, kag sa di-marayu, ang baka.

Sa likod-balay, ang baboy, kag ang mga manok nga galagaw-lagaw.

 

Wara run namon napamangkot kon ano anang ginsakyan pauli.

Ang importante, rugto run tana.

 

Sa edad nga 73, rilipaton dun si Tatay, kag nadumduman na

anang karbaw nga barangot nga ginlipatan na ang simbahan,

ang munisipyo, ang plaza, ang punsyon,

pati sanday Nanay.

 

Gusto ko patihan nga pag-ulikid ang pagdumdom,

amo man ang paglipat

kag rugto sa baryo, sa taramnan sa anang lupa,

sa anang karbaw, may mangunguma nga amon Tatay:

hilway sa pareho nga padya kag sumpa kang panahon.