Skip to content

Posts tagged ‘Randy Tacogdoy’

20
Mar

Baha sa Tag-irinit ni Randy M. Tacogdoy


Litrato: “Tattered Nets” (Kapispisan, Aklan) ni Bobby Wong,Jr (www.postcardsfrommanila.com)

Gatagiti ang sirak kang adlaw samtang kita nagapanaw
Sa idalum kang gal-um kang bougainvillea
Napupu ang mga tinaga parehas kang tarithi
Mahinay ugaring mapagrus ang kadapit nga sakit
Naglatay sa mga sanga parehas kang mga sapa sa tiguran
Kag nagtabo bilang magahud nga suba sa akun paino-ino

Gindapit ko ang imong alima agud punggan
Ang pag-ilig kang kasakit nga daw suba sa Bogo
Nga wara mapunggan kang sansalun nga tulay
Nangpapas pa gani kang mga kabuhi kag mga balay
Indi ko man mapunggan ang maramig nga tagas
Kang Bato Cueva sa imong palad

Bisan ang bukid “kisses” sa Nagbangi
Indi makapatam-is kang imong mga yuhum
Nga mas maramig sangsa gabii sa Aningalan
Sa pagkalumus kang imong paminsarun
Sa taglumapaw nga pamangkot
“Andut buhi man ako gihapon?”

Gin-anod ang imong panuruk sa marayu nga baybayun
Singrayu kang imong mga sabat sa akun pamarangkotanun
Mabatyagan ko ang pagkudug, paghugut kang imong kaput
Kag pagsambit kang ngaran kang ginadapit nga bukun akun
Ay ang bougainvillea nagkarapupu run
Ginbuslan kang maitum nga gal-um

Kag ang malubug nga baha sa imong tagiposoon nag-umpisa
Nag-arawas liwan sa imong mga mata

______________________________

Si Randy M. Tacogdoy, DPA. Anay cultural worker kang Paranubliun-Antique, naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Si Randy ang una nga tagdaug sa Padya Maragtas sa Panaysayun sa Padya Kinaray-a 2011. Ginahanda na kadya ang una nga nga libro kang binalaybay.

Advertisements
30
Dec

Padya Kinaray-a 2011: Panginbulahan kananday Norman T.Darap kag Randy M. Tacogdoy!

Mga litrato halin kananday Carlo Tamba kag Pearl Joy Asenjo.

Madinalag-on natun nga nahiwat ang una nga Padya Kinaray-a kaimaw ang Casa Madrangca sa Reyes Compound sa Madrangca, San Jose de Buenavista, Antique kang hapon kang Disyembre 26, 2011.

Panginbulahan kay Norman Darap kang Tubungan, Iloilo, sangka nars. Tana ang gindeklara nga Busalian kang Padya Genevieve L.Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2011 sa anang koleksyon kang 10 ka mga binalaybay kag darwa (2) ka sugidanun. Nakabaton tana kang Medalya ni Maniwantiwan, Sertipiko kang Pagpasidungug, libro, kag 10,000.00.

Panginbulahan kay Randy Tacogdoy kang San Jose, Antique, tagdaug kang Padya Maragtas sa Panaysayun. Gin-isponsor dya kang atun kasimanwa halin sa Pandan nga si Maragtas S.V.Amante, PhD, Vice President for Planning kang University of the Philippines-Diliman kag propesor kang Economics. Nakabaton si Randy kang Sertipiko kang Pagpasidungug, libro, kag 10,000.00.

Panginbulahan sa mga finalist: Gil Montinola (binalaybay, sugidanun kag sugidanun-pambata), Elsed Togonon (panaysayun), Ceci Pefianco (binalaybay), Mike Orquejo (binalaybay, sugidanun, kag sugidanun-pambata). Kada sara kananda nakabaton kang Sertipiko kang Pagpasidungug kag pakete kang regalo, kaimaw ang (mga) libro.

Nakaimaw man natun ang kabataan kang Madrangca. Gin-istoryahan sanda ni Ma. Felicia “Acay” Flores kang sugidanun-pambata ni Mike Orquejo nga “Ang Alimango sa Bakhawan.” Nakabaton man sanda kang libro pambata.

Ginharana kami kang Hamtic Rondalla sa pagpanguna ni Ma’am Bandiola.

Naghalad-paambit kita kang mga libro sa mga kaimaw nga manunulat kag manunudlo. Ginbaton kang Mirror Poetry Guild, grupo kang mga bataun nga manunulat sa Panay nga kalabanan nakabase sa Iloilo, ang chapbook nga gindonar kang LIRA (Linangan ng Imahen sa Retorika at Anyo) nga ginapangulohan ni Phillip Yerro Kimpo, amo man ang Antique National School Library.

Nakaimaw man natun ang iba pa nga mga tagpasakup kag mga abyan nga manunulat halin sa Iloilo kag Guimaras kag mga manunudlo sa probinsya, amo man ang pira ka mga estudyante kag iba pa nga mga abyan. Nakabaton man sanda kang mga libro.

Nagtakup ang programa nga gindumarahan ni Nene Faith Asenjo-Laurio sa sangka salu-salo kang mga manamit nga pagkaun (may tuba, juice, wine!) nga ginhanda kang Casa Madrangca.

Salamat sa tanan nga nagdagyaw. Padayon kita!

________________________

Espesyal nga pasalamat sa mga abyan nga manunulat nga nagtugro kang mga libro: John Iremil Teodoro, Tanya Sevilla-Simon, Genaro Gojo Cruz, Fr. Francis Xavier Salcedo, Phillip Yerro Kimpo kang LIRA, Dean Roland Tolentino, Lot Raymundo.

Salamat man sa mga abyan kag mga ahensya nga nagsarig sa akon propesyonal nga ikasarang para makatipon kang pondo para sa dyang inisyatibo kag okasyon: Grace Reytas kag NCCA, UP Likhaan, Meg Caldeo Salvador kag MindGym, Dr. Hope S.Yu kang Cebuano Studies Center, Dr. Isagani R. Cruz kang Manila Critics Circle kag NBDB para sa Juan C.Laya Prize, Dr. Teresita Fortunato, Joey Baquiran, Jophen Baui kag sa duro pa nga mga abyan sa pagpamati, pagpati, kag pagsuporta.

Salamat sa akon pamilya, ilabi na kay Pearl Joy Asenjo, dakilang manug kag taga…