“Pagpalawod” ni Randy Tacogdoy

Pagpalawod
Randy Tacogdoy

Liwat ko wagwagun
Ang puna kang paglaum
Sa malapad nga dagat kang pagpasimpalad
Agud makasangya kang kasulhay
Nga sa akun pagbalik kanimo mahalad

Ang pagbulag kang pamato sa pataw
Natagna una sangsa andang pagkatuga
Ayhan kato pa napasad ang hantad sa atun tunga
Agud sa liwat nga pagkitaay matungkad
Ang kanatun nagaangut, madalum nga tanhaga

Ang pagsab-it kang lambat sa mga bato kang pagtiraw
Nagagisi kang pagtamdanay, mga pagsarig nauyang
Ginbatak ko agud tahiun kang nylon nga katutum
Sa kada tuhog kang aguha kang pasaylo
May mahugut nga kakunyag sa pagtabo

kang atun mga kalag

Ayhan madumduman mo pa
Mga hakus kang dapug-dagat, malakatig ko nga mga butkun
Kag ang pangako kang balud sa pagbalik sa hunasan
Kabay nga wara ‘kaw nadamag sa panung ka mga sulo
Sa mga kagab-ihun nga marayu sa daray-ahan

Ahh… namaalam run ang adlaw sa bulawan nga langit
Panahon run kang akun pagdungka
Sa marayu nga puro kang pagkahamtang
Kag kang pagsug-alaw sa mga idlak sa uyahun ka dagat –
Mga luha kang kasubu nga natipon sa pagpanglugayawan.

________________
Si Randy Tacogdoy naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang masteral kag doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Featured Image: Gumasa Beach, Saranggani Province ni Cocoy Sexcion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.