Gabii Imaw Kay Toto ni Randy M. Tacogdoy

Ana gin-alsa ang magamay nga alima Sa pagkuris sa kanbas kang kahawaan May kalum-uk mga tudlo sa pagtultol Kang kada linya kang kasanag Gindunganan yuhum Dayon pintok kang mga bitoon Gin-angut ang mga idlak Sa mga tudlo nga mga igpat kang palad Ginsukol kang anang dupa Ang karayu kag kalawid Kang hantad kang sirak kang…

“Pagpangisda sa Nagarayu nga Lawud” ni Randy Tacogdoy

Litrato: Bobby Wong, Jr. Ginadawi kang ramig ang akun mga kusug samtang nagasakay sa mahapus nga dapulay kang burusbus. Amat-amat ko nabatyagan ang kalum-uk kang banig sa idalum kang akun kilid kag ang paghakus kang katsa nga kapay sa akun pagbarikotot. Naga-agaw-agaw ang akun daramgohanun kag ang pagkahidlaw sa kasulhay kang turorogan sa amun balay…

“Ang Pag-inum kang Tuba” ni Randy Tacogdoy

Litrato: Bobby Wong, Jr. Ang Pag-inum kang Tuba ni Randy Tacogdoy Purupait, araaplud, taratam-is, rurapuyot. Una ko natiksiman ang tuba antes ako nakalapak sa Grade 1 bangud sa akun pagtaratawas sa akun manginginum nga Tatay sa anang masami nga paglagaw-lagaw sa akun nagaisarahanun nga maninoy nga sangka mananggite. Suno sa akun Tatay, sa imnanay kang…

“Ang Disiplina sa Darag nga Linya sa Karsada” ni Randy Tacogdoy

ANG DISIPLINA SA DARAG NGA LINYA SA KARSADA ni Randy Tacogdoy Tayuyon ang akun pagmotorsiklo sa karsadahun kang San Jose, Antique kang sa pag-abot ko sa sangka ginsang-an gulpi lang nagpangipis pasug-alaw sa akun kilid ang sangka traysikel nga naglaktud sa solido nga darag nga kurit halin sa pihak nga karsada. Ang pira ka dangaw…