Gabii Imaw Kay Toto ni Randy M. Tacogdoy

Ana gin-alsa ang magamay nga alima
Sa pagkuris sa kanbas kang kahawaan
May kalum-uk mga tudlo sa pagtultol
Kang kada linya kang kasanag

Gindunganan yuhum
Dayon pintok kang mga bitoon
Gin-angut ang mga idlak
Sa mga tudlo nga mga igpat kang palad

Ginsukol kang anang dupa
Ang karayu kag kalawid
Kang hantad kang sirak kang langit
Sa akun mga mata nga kana nagapilit

Ginbutung ang sanag nga lawig
Bulan nadusdos sa gal-um, nayudyod parapit
Tutum sa pagpamati sa gamay nga bibig
Tinaga kang langit mga pulong nga ginsambit

Parehas kang pahabok, bulan ginbuy-an
Lutaw-balik, gin-anod sa lawud kang kahawaan
Ginpabalonan kang haruk, himpit nga pamaalam
Gindagit parayu ang andang kamatooran

Sa kahamyangun ginpadayon anang sugidanun
Ako run ang namati magsagi ka yuhum
Tubtub sa kahamuuk ako ana nahaylo
Nga sa anang ingud indi magparayu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.