“Kalabira nga Damgo,” Binalaybay ni Randy Tacogdoy

Kalabira nga Damgo
Randy Tacogdoy

Ang Damgo ginpanitan
Ang kusug amat-amat ginkihapan
Lanit-lanit kag kasudlan ginpanghimuslan
Ginpabinlan ka tul-an
Kag ginkapayan kang mahamot nga mga papelun
Agud padayon nga simbahun
Kang mga tumuloo nga ang orasyon
Kay Matt Monroe gihapon

Ang kalabira amat-amat nga ginsulud
Sa lungon kang mahipus nga pamigus
Samtang ang orasyon nangin mga harakhak
Dungan kang pagbalhin kang duag kang palibot
Halin sa duag-adlaw paagto sa pula
Daw bayo sa lawas nga ginlubngan kang mga bala

Pilak ang sindi kag dapug kang kandila
Sa ibabaw kang lungon agud maggiya
Sa mga kalag nga nabilin sa limbo kang kaanga
Sa pagkumpanyar sa liwat nga paglubung kang demokrasya

Pagkatapos dayawon it marapuyot
Ang kalabira ginbendisyonan ka laway kag ginhulog
Sa madalum nga buho kang wara nasabat
Nagmal-am, napatay nga mga pamangkot

Gintampuk baras kang mainaramun nga kahakug
Sa kahawaan nagtap-ok yab-ok kang kahipus
Nagpalubug kang bayhon kag dagway kang palibot
Daw udto-adlaw sa plasa nga natapungawan ka linupok

Sa gintibsok nga gabok nga krus mga luha
Nga nag-ilig ang dugo nga langsa-pulbura, nagpinta:
“Bukut burugasan, bukut paranubliun
ang poder sa panghimanwa.”

______________
Ang binalaybay ginbalay kag ginbasa sa Taboan Writers’ Festival sa Davao City katong Pebrero 11, 2011 – ika-25 nga tuig kang pagsukat kang pagpatay sa baganihan nga si Beloy (Gov. Evelio Javier, ginatawag man “Tagdamgo” nga ang political theme song “Impossible Dream”) katong panahon nga lamharun pa ang tagsulat (nga mahilig magtawas sa mga lagaw ni Beloy) kag buta kang pagsarig kang maabot nga mayad nga panggobyerno sa probinsya suno sa damgo kag mga prinsipyo nga nabuhi sa tanan bangud sa sangka kamatayun.

Si Randy Tacogdoy naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang masteral kag doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Featured Image: “Remember that you will die chair” halin sa http://www.lostateminor.com/category/design/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.