“Kilkig,” Binalaybay ni Randy Tacogdoy

Kilkig
Randy Tacogdoy

Tuman ang akun pagsarig
Nga wara ti kilkig
Ang gindaho mo nga tubig
Kang imong kaalwan

Ginnamnam ko ang karimis
Daw yuhum mo katam-is
Nag-ilig ang karamig
Paagto sa akun dughan

Nakaumpaw kauhaw
Nakapanami pamatyagan
Nakapabalik kang harandumun
Nga mga handurawan

Sa kagab-ihun gasakit ang busong
Kanimo kapanumdum
Pati damgo ginalabugay
Kang daw gapamaypay mo nga laragway

Nagniriwang takun ka sagi handum
Ka imong katahum nga indi ko maangkun
Daw garaban sa kadagatan
Manami turukun, indi makaptan

Sa akun kaugatan daw hilo naglatum
Ang sangka baso nga paminsarun
Ginpatiraw mo kanakun
Kilkig, nga ikaw lang ang makabulong.

Note: Ang kilkig sangka sahi ka panghalit ukon hilo nga bantog sa mga isla sa norte nga bahin kang Antique kag mga kaipi nga mga isla. Suno sa mga taga-isla, lain-lain nga bagay ang ginagamit sa pagpanghalit pero ang pinakaisug amo ang ginatawag nanda nga garaban – sangka tanum (ukon sapat) nga nagabuhi sa mga bato kag mga korales sa baybayun sa palibot kang dyang mga isla. Dya ginabulad kag ginapulbos kag ginabutang sa irimnun kang biktima agud magtuga kang pagkasakit kang busong, pagdura kang gana sa pagkaun, pagniwang kag madayon sa kamatayun kon indi mabulong. Ginasugid nga ang makabulong kadya amo man ang naghalit. Bilang pagpaandam, masami ginhambal kang mga taga-isla nga indi basta-basta magdaho kang tubig ukon kang ano nga irimnun. Mayad gid nga ikaw mabuul kang tubig direkta halin sa andang banga ukon surudlan ka irimnun.

_______________________
Si Randy Tacogdoy naga-obra sa National Statistics Office (NSO) sa San Jose, Antique diin tana man nabata kag nagaistar kadya imaw ka anang pamilya. Nag-eskwela sa Antique National School, Saint Anthony’s College, nangin exchange student sa Denmark, kag nagtapos ka anang masteral kag doctorate sa Public Administration sa University of Antique.

Nagasulat tana kang binalaybay sa Kinaray-a nga nabalhag dun sa duro nga magazine kag antolohiya parehas kang Salatan kag Dag-on, naga-compose kang Original Kinaray-a Music (OKM), kag nakasulat kang pira run ka musical-drama ukon paguwa sa teatro parehas kang Maragtas, Aninipay, and Alamat ni Nogas kag ni Anini. Isara tana sa nangin opisyal nga delegado kang Rehiyon 6 sa TABOAN 2011: The Philippine Writers Festival sa Davao City.

Featured Image: Daraga nga Bilaan. Litrato ni Cocoy Sexcion (Saranggani Province).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.