GINAHILANAT ANG KALIBUTAN ni Gil S. Montinola

"Nagaamat-amat run lala ang guba kang balanse. Wara run ang natural nga proseso. Pareho dun karun, duro run katama nga mga peste nga sapat-sapat ang nagaturuhaw. Nagapangpeste sa mga patubas. Diin run ang tumbak-tumbak nga makaun sa mga sapat-sapat? Diin run ang mga damang nga makaun sa mga waya-waya? Diin run ang mga man-og nga makaun sa mga balabaw? "

Diyos ni Mike Orquejo

Diyos sangka kutsara nga istorya (sa mga tamad magbasa)* Sabado ti gabii, alas sais, turog run ang mga manok nga nagahapon sa kasoy. Nagrikulas ang mga sapat kang manawag si Monina. “Mre Sally, tagpira ang ra-ay ra?” gintudo na ang cup cake nga himo kang taga-Dangcalan. “Lima man eh, pararehas lang kara sanda.” “Namit tana…

Ang Mama kag Pape Hamel ni Elma Ayson-McKeown

"May isara ka beses nga ako nakalantaw sa bintana ka kusina, nakita ko ang ayam nga si Sheba nga ginbunggoan ka truck. Nakasiyaggit ako todo kag nagdalagan pagguwa agtunan ang ayam natupa sa akun nga apple trees rapit sa diin katu nagpundo man gid ang nagbangga sa ayam kag akun nahambal ang tawo. Nagdalagan ako sa pihak balay. Nakita ko si Papa Felix naga-mow kang hilamon sa yard back."

Childhood Sweetheart ni Jessica Montano Minguez

"Samtang tana naga-arado, nagapungko ako sa kahon sa paghulat kang anang paglabay, ginabantayan ang daw may kuryenti na nga mga panurok kag mga pagpangiray. Ang anang kakapoy ginapahidan kang matam-is ko nga mga yuhum. Ang kananam kang pagpalangga wara namun ginalipatan nga ipabatyag sa kada isara. Ilabi run gid sa tion kang paghalin kag pag-abot sa balay, ako ana ginapangita. Matam-is nga mga haruk kang pagpalanga ang ana permi ginapakita."