“Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag

"Strange double vision" by Elena Kulokiva via www.lostaeminor.com.
“Strange double vision” by Elena Kulokiva via http://www.lostaeminor.com.

Libat ang Kabuhi
ni John Idagdag

Ang una nga tikang mangin urihi man,
Sa kadasig ta magakuri man kita,
Sa pagpamahulay, may pagmara,
Libat ang pagpanakayon; budlay usuyon.

Kon may putukputukan, may sadsaran,
Pagatangraun ikaw, sunod ikaw magakuob man,
Sa imo kabaskug may kahina nga magasunod,
Libat ang Kadarag-an, indi maangkon kang tanan.

Sa paghalayhalay, may sunod nga pagbungkaras,
Sa pagbarikutot, may naaman nga paghiwud,
Sa katurugon, may pagbugtaw,
Libat ang pagmaradmad sa mga lay-ud kag tamad.

May una kag ikarwa nga barasahun,
Sa tapos ang tindog masunod ang luhod,
Ang hostiya may kaimaw nga bino,
Libat ang pag-alagad nga relihiyoso; tinawag, pinili kang Ginuo.

Ang munga nagapanangra kag ang sulog nagapanuka,
Ang gapangaraykay nga isara mas mabaskog kon darwa,
Ang hakus sa ulunan nagapaumpaw kang tuyo,
Kag sa pinalangga nagaparapuyot kang gugma,
Libat ang pagpangasawa; regalo nga hamili kang Dios kananda.

Sa imo kapung-aw may natigana nga yuhum,
Sa mabugnaw nga tungang gabii may nagatagiti nga udtong adlaw,
Sa tinuro kang tun-og, may mga dahon nga nagausbong
Sa lupa nga nagabarung-barung,
Libat ang pagkalaon, bulahan nga bokasyon.

______________________________
Una dya nabalhag sa Facebook Page ni Sir John kang April 02, 2015 kag nagustuhan ko sa una pa lang nga pungpong kang mga linya. Nalipay gid ako nga mabasa dya halin kay Sir, nga nasulat na dya, ginpaambit, kag nagsugot nga mabantala man rugya (may gamay ko nga edit) para makalab-ut sa duro pa nga nakamaan mag-Kinaray-a.

Science teacher ko si Sir John sa Dao Catholic High School, Dao, Antique, diin kadya tana ang prinsipal. Isara ka pinalangga nga manunudlo si Sir bangod luwas nga sagad magtudlo, pilosopo kag tarso – patimaan ka sangka maaram nga tawo. S’yempre, mabuut kag may kredibilidad. Salamat man, Sir.

One thought on ““Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.